เลือกสร้างความสุข ให้ตนเอง วิธีไหนดี

 มหาราชันย์   5 ก.ค. 2554

 เลือกสร้างความสุข ให้ตนเอง วิธีไหนดี

1.สร้างสุขด้วยการก่อบาปเวร 5 ประการ
เช่นล่าสัตว์ ตกปลา เป็นเกมส์กีฬา
มีสุขแต่ได้บาป ไปทุกข์ในอบายในภายหลัง
...เหมือนดื่มยาพิษ เจือหรือเคลือบ ด้วยน้ำผึ้ง อันหอมหวาน

2.สร้างสุขด้วยการให้ทาน รักษาศีล
สร้างกามาวจรกุศลจิต
อาจลำบากกาย เหน็ดเหนื่อย
อาจลำบากใจ เสียดายของ เสียดายเวลา
แต่ให้ผลเป็นสุข ทั้งโลกนี้และโลกหน้า
เหมือนทานยาขม หรือน้ำกระสายยา ที่มีรสและกลิ่นไม่พึงประสงค์
แต่ทานยานั้นแล้วหายเจ็บหายป่วยได้

3.สร้างสุขด้วยการเจริญสมาธิภาวนา
-สุขจากการบรรลุปฐมฌานสมาบัติ เพราละนิวรณ์ 5 ได้
-สุขจากการบรรลุทุติยฌานสมาบัติ เพราะละวิตก วิจารได้
-สุขจากการบรรลุตติยฌานสมาบัติ เพราะละปีติได้
-สุขจากการบรรลุจตุตถฌานสมาบัติ เพราะละสุขละทุกข์เสียได้ มีสติบริสุทธิ์
-สุขจากการบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานสมาบัติ เพราะละรูปสัญญา ปฏิฆะสัญญา และนานัตตสัญญาเสียได้ มีสติบริสุทธิ์
-สุขจากการบรรลุวิญญานัญจายตนะฌานสมาบัติ เพราะละอากาสานัญจายตนะสัญญาได้ มีสติบริสุทธิ์
-สุขจากการบรรลุอากิญจัญญายตนะฌานสมาบัติ เพราะละวิญญานัญจายตนะสัญญาได้ มีสติบริสุทธิ์
-สุขจากการบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานสมาบัติ เพราะละอากิญจัญญายตนะสัญญาได้ มีสติบริสุทธิ์
เหมือนทานยาดี ต้มด้วยหม้อ มีกาก ไม่ได้กรอง แต่มีรสหอมหวาน

4.สร้างสุขด้วยฌานสมาบัติ อันสัมปยุตด้วย อภิญญา 5
เหมือนทานยาดีจากถ้วย ที่เขาสกัดไว้ด้แล้วอย่างดี กรองมาอย่างดี มีรสหอมหวาน


5.สร้างสุขด้วยการเจริญวิปัสสนากุศลจิต
-สุขจากการบรรลุปฐมฌานสมาบัติ เพราละนิวรณ์ 5 ได้ ละกิเลสสังโยชน์ได้บางเบา
-สุขจากการบรรลุทุติยฌานสมาบัติ เพราะละวิตก วิจารได้ ละกิเลสสังโยชน์ได้บางเบา
-สุขจากการบรรลุตติยฌานสมาบัติ เพราะละปีติได้ ละกิเลสสังโยชน์ได้บางเบา
-สุขจากการบรรลุจตุตถฌานสมาบัติ เพราะละสุขละทุกข์เสียได้ มีสติบริสุทธิ์ ละกิเลสสังโยชน์ได้บางเบา
เหมือนคนสุขภาพแข็งแรง ตรากกรำการงาน ทานอาหารหยาบบำรุงร่างกาย

6.สร้างสุขด้วยการละกิเลสสังโยชน์ได้
-สุขด้วยโสดาปัตติผล เพราะโสดาปัตติมัคคละสังโยชน์ 3 ได้หมดสิ้น
-สุขด้วยสกทาคามีผล เพราะสกทาคามีมัคคละสังโยชน์ 3 ได้หมดสิ้น และละกามราคะและพยาบาทได้บางเบา
-สุขด้วยอนาคามีผล เพราะอนาคามีมัคคละสังโยชน์ 5 ได้หมดสิ้น
-สุขด้วยอรหัตตผล เพราะอรหัตตมัคคละสังโยชน์ 10 ได้หมดสิ้น
เป็น สอุปาทิเสสนิพพาน
เหมือนคนสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องตรากกรำการงาน ทานอาหารอันประณีตบำรุงร่างกาย ภายในห้องมีสิริ

7.สุขด้วยการดับขันธ์ปรินิพพาน
-สุขด้วย สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ด้วยเจโตวิมุติ ดับจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาได้
-สุขด้วย อนุปาทิเสสนิพพาน คือการดับขันธ์ปรินิพพาน สุขที่สุด ไม่ต้องเกิดอีก
เหมือนคนสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องตรากกรำการงาน ทานอาหารอันเป็นทิพย์บำรุงร่างกาย
เสร็จภารกิจที่จะต้องทำแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำอีกแล้ว

เจริญในธรรมครับ. 
 เปิดอ่านหน้านี้  5713 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย