" (1) ผลของความเบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)" (1) ผลของความเบียดเบียน"

" .. "ผลที่เกิดแต่กรรมใดย่อมตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้นเสมอ" ไม่เป็นอื่น เช่น "ความขี้โรคย่อมเกิดแต่ความเบียดเบียน ความขี้โรคเป็นผลอันตรงกับกรรมที่เป็น เหตุคือความเบียดเบียน"

"ความเบียดเบียนเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นสุข ความขี้โรคก็เป็นความไม่เป็นสุข ผู้ทำเหตุคือความเบียดเบียน ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้ขี้โรค" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
   

4,943


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย