เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม

 tananun000  

ภิกษุ ท. ! เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม ภิกษุ ท. ! เหตุเกิดของกรรมทั้งหลายย่อมมี เพราะความเกิดของผัสสะ ภิกษุ ท. ! ความดับแห่งกรรมย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ ภิกษุ ท. ! มรรคมีองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา .
ฉกฺก. อํ. ๒๒ / ๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔ / ๓๓๔.   

ที่มา : ฉกฺก. อํ. ๒๒ / ๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔ / ๓๓๔.[/color]

4,946


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย