"เชื่อกรรมและผลของกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)


.
 "เชื่อกรรมและผลของกรรมไว้ก่อน"

" .. "ความสบายใจที่จะเกิดจากความปลงใจเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นใหญ่ยิ่งมาก" เมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดก็ตาม ความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมจะทำให้ปลงใจยอมรับว่า ตนเป็นผู้ทำเหตุที่ไม่ดีไว้

อาจจะในปัจจุบันชาติหรือไม่ก็ในอดีตกาลนานไกล ที่นานจนจำไม่ได้ระลึกไม่ได้ "และการให้ผลของกรรมก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้พ้นได้จะเร็วหรือช้าก็ต้องให้ผลแน่" ข้ามภพข้ามชาติก็ให้ผล

"เรื่องของกรรมจึงลํ้าลึกเข้าใจยากนักหนา" ถ้าเข้าใจแม้เพียงพอสมควร ก็จะได้ความสบายใจกว่าไม่เข้าใจเสียเลย "ความไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมมีโทษสถานเดียว ไม่มีคุณเลย" ไม่ว่าจะเป็นกรรมของตัวเอง หรือกรรมของผูอื่นก็ตาม

ผู้มีปัญญาแม้พอสมควรจึงพยายาม "ทำความเข้าใจในเรื่องของกรรม หรือแม้ไม่เข้าใจจริงก็ใช้ วิธีเชื่อไว้ก่อน" ซึ่งก็เป็นการแสดงความเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่า ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อเลย .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
 
   

4,983


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย