ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ หลักสูตรอริยสัจภาวนา

 Webmaster  

ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ หลักสูตรอริยสัจภาวนา

ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ หลักสูตรอริยสัจภาวนา

6/6

อริยสัจภาวนา อจ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ม.ค.2563

ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตรอริยสัจภาวนา

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
(ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย) ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=18Ohf3eXUZ4&list=PLL4WMAjhDbGij9iwZIdAApg40snpH-LJU&index=6

2,983


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย