มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 DhammathaiTeam   2 ส.ค. 2562

วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2018

มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610316-2

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw


ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

DT0005

DhammathaiTeam

2 ส.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  518 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย