อริยสัจ(2) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)

 Webmaster  

อริยสัจ(2) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)


อริยสัจ(2) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)

4/6

อริยสัจภาวนา อจ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ม.ค.2563

ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตรอริยสัจภาวนา

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
(ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย) ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QEAJ0AIvKiQ&list=PLL4WMAjhDbGij9iwZIdAApg40snpH-LJU&index=4

2,990


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย