ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 5

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 5


ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 5

รวมCD ชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ


ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( ขันธ์ 5 ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. ย้อนตามรอยค้นคว้าขันธ์ 5
02. หน้าตาขันธ์ 5
03. เบื้องต้นแห่งญาน
04. ตะกอนฝังลึกในวิญญาณ
05. เจตนา ผัสสะ มนสิการ (สังขารขันธ์)
06. ปฏิฆะสัมผัส(ประสาทสัมผัส) อธิวจนสัมผัส(ใจสัมผัส)
07. การกระทำต่อขันธ์ 5
08. โทษของขันธ์ 5
09. การดับสัญญา เวทนา เจตนา ผัสสะ มนสิการ
10. สรุปขันธ์ 5

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------
ขออนุญาติจัดทำเสียงธรรมจาก CD / MP3
เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อธรรมให้มากขึ้น เป็นธรรมทาน

ที่มา : https://www.youtube.com/@thammaddfree6420

2,968


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย