พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ญ, ฎ, ฐ, ด, ต, ถ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ญัตติ - ญาณ
ญาณ ๑๖ - ญาติ
ญาติพลี - ฐานานุรูป
ด้น - ดาวพระเคราะห์
ดาวฤกษ์ - ได้รับสมมติ
ตจะ - ตถาคต
ตถาคตโพธิสัทธา - ตระกูลอันมั่งคั่ง
ตระบัด - ตักบาตรเทโว
ตักสิลา
ตั่ง - ตำรับ, ตำหรับ
ติกะ - ติตถิยปริวาส
ติตถิยปักกันตกะ - ตู่, กล่าวตู่
ตู่กรรมสิทธิ์ - ไตรทวาร
ไตรปิฎก
ไตรเพท - ไตรวัฏฏ์, ไตรวัฏ
ไตรสรณะ - ไตรสิกขา
ถ้วนทศมาส - ถูปารหบุคคล
เถยยสังวาส - ไถยจิต


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 61 - 89.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย