พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ย, ร, ฤ, ล

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

ย, ร, ฤ, ล

ยกน - ยส, ยสะ
ยสกุลบุตร - ยาคู
ยาจก - เยภุยยสิกา
เยวาปนกธรรม - โยนิ
โยนิโส - โยมอุปัฏฐาก
รจนา - รองเท้า
ร้อยกรอง - ระยะบ้านหนึ่ง
ระลึกชอบ - รัตน์, รัตนะ
รัตนฆรเจดีย์ - ราคจริต
ราคา - ราชบุรุษ
ราชพลี - ราธะ
รามคาม - ริษยา
รุกข์, รุกขชาติ - รูปราคะ
รูปวิจาร - โรหิณี
ฤกษ์ - ฤษี
ลกุณฏก ภัททิยะ - ลักษณะ
ลักษณะ ๓ - ลิงค์
ลิจฉวี - โลก
โลกธรรม - โลกาธิปไตย
โลกามิษ - โลกุตตรภูมิ
โลกุตตรวิมุตติ - ไล่เบี้ย


พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 241 - 262.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย