"ตลาดแห่งมรรคผลพระนิพพาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


"ตลาดแห่งมรรคผลพระนิพพาน"

" .. กาลเวลาจะมาทำลายกิเลสไม่ได้ สถานที่จะมาทำลายกิเลสก็ไม่ได้ "ต้องธรรมเท่านั้นทำลายกิเลสได้" เราเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วไม่สงสัย "ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล ตั้งแต่สมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน" ประหนึ่งว่า "ตลาดร้านค้า แห่งมรรคผลนิพพานอันใหญ่โตที่สุด ไม่มีอะไรเกินศาสนาพุทธเรา"

เอ้า .. ก้าวเข้าไปห้างร้านใหญ่ ๆ เป็นยังไง หรือตลาดใหญ่ ๆ เป็นยังไง สินค้าต่าง ๆ มีเต็มอยู่นั้น สมบัติเงินทองมีเท่าไรซื้อมา ๆ ได้ทั้งนั้นไม่อัดไม่อั้น เพราะมีเต็มอยู่แล้วด้วยสินค้าประเภทต่าง ๆ

นี่ก็เหมือนกัน "ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ จนกระทั่งวิมุตติสมบัติหรือนิพพานสมบัติ แล้วก็สวรรค์ชั้นพรหม" ไปจากไหน ถ้าไม่ใปจากอำนาจแห่งคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ "เรียกว่า ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมีสด ๆ ร้อน ๆ" หากตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วต้องรู้ต้องเห็น "เพราะธรรมะเป็นอกาลิโก"

"ขอให้ บรรดาลูกหลานทั้งหลาย ได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันเถิด" จะเกิดมหามงคลแก่เราทั้งหลายทั่วหน้ากัน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

6,439จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย