บทความธรรมะ


# เรื่อง ผู้ชม
 ปฏิบัติธรรมไปทำไม?
 ทางเลือกของการบำเพ็ญเพศฆราวาส
 การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์
 สมาธิเป็นได้ทั้งสัมมา และมิจฉา
 สมาธินิ่ง สมาธิต่อเนื่อง สมาธิเคลื่อนไหว
 อดีต ปัจจุบัน อนาคต ยังไงกับพระพุทธเจ้า
 สัมมาสมาธิ คืออะไรครับ มีประโยชน์อย่างไร?
 ปฏิบัติกรรมฐานสามารถแก้ไข
 ท่านมีวิธีสอนกรรมฐานแก้กรรมแก่พุทธศาสนิกชนอย่างไร มีจุดเด่นคืออะไร?
 ท่านสามารถเห็นกรรมของคนอื่นได้อย่างไร?
 ๔ ข้อเป็นพื้นฐานดำเนินชีวิต
 พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
 รูปแบบวิธีการแก้กรรม
 ออกจากผลแห่งวิบาก
 กรรมอดีตลบล้างไม่ได้แต่เคลียร์ แก้ไข บริหารได้
 บุญทาน แม้ทำน้อย
 ผมเรียนน้อย เรียนไม่เยอะ
 ไตรสิกขา : สิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่ง
 ราคะแห่งสุขทุกข์ กับราคะแห่งสันติสุข
 อานิสงส์สมาธิ ๓ ระบบ
 ญาณ ๑๖ ขั้น ฉบับซึ้งประจักษ์


  ความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย