ยิ่งปล่อยวาง...ยิ่งเป็นสุข

ยิ่งปล่อยวาง...ยิ่งเป็นสุข

โดยพระธรรมาโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ให้เราจำคำพูดของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า


ความยึดมั่นเป็นตัวทุกข์
มีความยึดมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้น
ถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์เราจึงควรรู้เท่าทันสิ่งนั้น
อย่ายึดอย่าถือให้มันรุนแรง แต่ให้รู้ว่าสิ่งนี้มัน
ไม่ใช่ของแท้ของจริงเป็นสิ่งที่ผ่านมาในวิถีชีวิตของเรา
มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
อะไรที่ผ่านมาในชีวิต


ลาภผ่านมา ยศผ่านมา


ความสุขผ่านมา สรรเสริญผ่านมา แล้วมันก็ผ่านไป
แต่เราหลงผิดว่า เมื่อมันผ่านไปแล้ว
เราก็กลับไปจับมันอีกรถไฟออกแล้ว เรากระโดดจับ
รถไฟเลยล้มลงไปปากแตก ขาหักแขนหัก
ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน


อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราก็เป็นอย่างนั้น


พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ปล่อยวางให้อยู่ด้วยความว่าง
ในการยึดถือในสิ่งนั้น ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ


แหล่งที่มา : ความแก่ที่ท่านยังไม่รู้จัก รวมพระธรรมเทศนา
ของพระธรรรมาจารย์ ,2542    

7,835จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย