วางแผนชีวิต เพื่อพิชิตความทุกข์


วางแผน เรื่องทิศหก (เบื้องหน้า-เบื้องขวา-เบื้องซ้าย-เบื้องหลัง-เบื้องบน-เบื้องล่าง)
วางแผน เรื่องการแบ่งปันทรัพย์โดยสถาน ๕ (ใช้หนี้เก่า-ให้เขายืม-ใส่ปากงูเห่า จรเข้-ทิ้งเหว-ฝังดิน)
วางแผน เรื่องการเรียนรู้ ๕ ประการ (รู้หนังสือ-รู้คน-รู้โลก-รู้ร่างกายสังขาร-รู้วิญญาณ กิเลส)
วางแผน เรื่องภาระ ๕ ของชีวิต (ภาระคือพ่อแม่-ครูอาจารย์-ภาระสามีภรรยาภาระบุตรธิดา-ภาระชาติศาสนา-ภาระกิเลส-ภาระคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย)
วางแผน ไม่ประมาทในกาลทั้ง ๓ (วัยเด็ก-วัยหนุ่มสาว-วัยแก่เฒ่าชรา-อดีตปัจจุบัน-อนาคต-มืดมามืดไป-มืดมาสว่างไป-สว่างมามืดไป-สว่างมาสว่างไป)
วางแผน เรื่องเพิ่มสาระ ๕ ให้ชีวิต (ศีลสาระ-สมาธิสาระ-ปัญญาสาระ-วิมุตติสาระ-วิมุติญาณทัศนะสาระ)
วางแผน เรื่องเรือน ๓ น้ำ ๔ โอวาท ๑๐ ของนางวิสาขา (สำหรับผู้หญิง)
วางแผน เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ (รู้เหตุรู้ผล-รู้ตน-รู้ประมาณ-รู้กาล-รู้เวลา-รู้ปริสัท-รู้ชุมชน)
วางแผน เรื่องสัจจธรรมของโลก (สัจจธรรมประจำชีวิต)
วางแผน เอาชนะทุกข์ ๓ (ทุกข์สัจจ์-ทุกขเวทนา-ทุกขโทมนัส)
วางแผน รู้เท่าทันโลกธรรม ๘ ประการ (มีลาภ-เสื่อมลาภ, มียศ-เสื่อมยศ, มีสรรเสริญ-มีนินทา, มีสุข-มีทุกข์)
วางแผน ทำงานตามหน้าที่ ตามกาลเวลา
วางแผน มองโลกในแง่ดีๆ
วางแผน การดำเนินชีวิต ดุจขับรถบนถนน (ถอย-ชะลอ-เร่งเบรค-เลี้ยว-หยุด)
วางแผน รักษาสุขภาพ ๖ อ. (อาหาร-อารมณ์-อากาศ-ออกกำลังกาย-อุจจาระ-อาบน้ำ)
วางแผน ให้เข้าถึงประโยชน์ในโลกทั้ง ๓ (บุคคลมีตาข้างเดียว, สองข้าง, สามข้าง, ตาบอดเลย)
วางแผน ให้เข้าถึงอริยทรัพย์ และรู้ระวังโลกียทรัพย์มิให้น้ำท่วม, ผีหลอก, ไฟไหม้
วางแผน เพื่อเป็นแบบเบ้าที่ดีของลูกหลาน และอนุชนคนรุ่นหลัง
วางแผน ดูดซับความดีในโลก ดุจต้นไม้ และไม้นานาพันธุ์
วางแผน ตายอย่างผู้ชนะ คือมีเทคนิคในการตาย คือตายอย่างมีเทคนิค (ตายในสมาธิญาณ ๔)
วางแผน ไปเกิดดีในโลกเบื้องหน้า (ด้วยมีทาน,ศีล-ยินดีในการรับฟัง-อ่อนน้อม)
 6,295 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย