"ศีล รากเหง้าของกุศลธรรม" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)


<

 "ศีล รากเหง้าของกุศลธรรม"

" .. ศีล เป็นรากเหง้าเค้ามูลของกุศลธรรมทั้งปวง "โลกียบุญกุศล โลกุตรบุญกุศลเกิดขึ้นจากศีล" ฉะนั้นเราต้องเจริญรักษาศีลให้สมบูรณ์เสียก่อน

นักบวชในศาสนาพุทธ "ถ้าเป็นผู้ไร้ศีลธรรมแล้ว ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ผ่องใส นั้นก็เป็นโมฆะ" การบวชก็ไม่มีหวังจะพ้นทุกข์ไปได้ เศร้าหมอง ทุกอย่างไม่เป็นไป

"ถ้านักบวชไม่มีศีลแล้วก็แคล้วคลาดจากมรรคผลธรรมอันวิเศษ" สวรรค์นิพพานไม่มีแก่นักบวชเหล่านั้น เพราะศีลเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลส "ศีลเป็นเครื่องล้างกิเลส ศีลเป็นเครื่องปราบบาปทั้งหลายทั้งปวง"

เมื่อไม่มีศีล ก็เป็นโมฆะในการบวช ไม่ดี "ฉะนั้นจงรักษาศีลให้สมบูรณ์อยู่ทุกเมื่อ" อย่าให้เศร้าหมอง อย่าให้ด่างพร้อย .. "

หลวงปู่จันทา ถาวโร (พระวินัย ๒๒๗) 
https://drive.google.com/file/d/0B_Nf_so6w9gVTjdSWkxlZHlhVkE/view   
 6,601 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย