"วิสุทธิอุโบสถ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


<
.
 "วิสุทธิอุโบสถ"

" .. วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์เป็นผู้สิ้นกิเลสล้วน ๆ มาชุมนุมกันวันนี้ พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทดังที่แสดงมาตะกี้นี้

- "สพฺพปาปสฺส อกรณํ" การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง
- "กุสลสฺสูปสมฺปทา" การยังกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง
- "สจิตฺตปริโยทปนํ" การทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ หนึ่ง
- "เอตํ พุทฺธาน สาสนํ" นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

แปลออกว่าอย่างนั้น "เราพากันระลึกถึงท่านนะวันนี้" งานการอะไรความคิดความอ่านเราคิดทุ่มเทไปทางโลกมาเสียนานแสนนาน วันนี้ "ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บูชาคุณพระพุทธเจ้า" คุณทั้งหมดนี้จะมาเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์แก่หัวใจของเราทุกคนนั้นแหละที่บำเพ็ญ

วันนี้ก็พูดเท่านั้น ไม่ได้พูดมากอะไรนักละ เหนื่อย วันหนึ่ง ๆ พูดตลอด เหนื่อยนะ วันนี้พูดเท่านั้นละเรื่องมาฆบูชา "ที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์มาชุมนุม" ได้ฟังโอวาทปาฏิโมกข์จากพระพุทธเจ้า "สพฺพปาปสฺส อกรณํ"

"ท่านเทศนาว่าการวิสุทธิอุโบสถ" ทำอุโบสถแก่พระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้ว "เรียกว่าวิสุทธิอุโบสถ แก่พระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ล้วน ๆ พระพุทธเจ้าประทานโอวาทให้แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สิ้นกิเลสทั้งหมด" ท่านแสดงในวันนั้น ก็ไม่มีมาอีก มีเท่านั้นละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4843&CatID=-1   
 6,394 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย