ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน


<


 086 ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน
 


 ปัญหา
เพราะเหตุไร คนบางคนเกิดมาในโลกนี้จึงมีอายุสั้น ตายตั้งแต่เยาว์วัยเพราะเหตุไร
บางคนจึงอายุยืน ตายต่อเมื่อแก่หง่อมเต็มที่แล้ว ?

 


 พุทธดำรัสตอบ
..... บุคคลบางคนเป็นสตรี หรือบุรุษในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิต
ใจดุร้าย ชอบใจในการฆ่าฟัน ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรก ด้วยกรรมนั้น.....
ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีอายุสั้น

.... บางคนย่อมเป็นผู้ละเว้นจากปาณาติบาต
มีท่อนไม้แลศัสตราอันวางแล้วมีความละอาย
มีความเอ็นดู อนุเคราะห์เพื่อความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวง
ครั้นตายไป ย่อมเกิดในสุขคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น.....
ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์
มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีอายุยืน....  ที่มา...เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม
http://www.84000.org 

   
 6,373 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย