ผลของความมีศีล


 "ผลของความมีศีล"

" .. "ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม ย่อมเกิดแต่ความมีศีล" ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม "เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความมีศีล" ความมีศีลเป็นการทำใหมีจิตใจเบิกบานแจ่มใส เป็นสุข

"ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม แสดงถึงความมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุข ผู้ทำเหตุ คือความมีศีล" ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .."

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 

4,179จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย