พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

 Webmaster  

พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Ij8odhrjbgY

11,118


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย