พิธีตัดหวาย งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต

 praseht    24 ม.ค. 2555

กำหนดการพิธีตัดหวาย งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๒๙ น.
*****************************
เวลา ๑๓.๒๙ น. -เจ้าภาพร่วมตัดหวายลูกนิมิต พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี เพื่อรอรับมีดมงคลที่สั่งจอง
-เชิญเจ้าภาพและผู้ร่วมตัดหวายลูกนิมิตรับมอบมีดมงคล และมอบวัตถุมงคลที่ระลึก
จากพระครูไพจิวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ จนครบจำนวนเจ้าภาพ
-เชิญเจ้าภาพมีดมงคล ประจำลูกนิมิต และที่ตัดหวาย
-ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา ๑๔.๒๙ น. -ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
-ประธานฝ่ายฆราวาส หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เดินทางมาถึง ณ มณฑลพิธี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-มัคนายกนำกราบพระอาราธนาศีล/รับศีล
-ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล
-ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย อัญเชิญพระบรมราชโองการ จากโต๊ะหมู่บูชา
มอบให้นายอำเภอสวรรคโลก
-นายอำเภอสวรรคโลก อ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา
-มัคนายกนำกล่าวถวายโรงอุโบสถ
-ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
-นายอำเภอสวรรคโลกทำการปักหมายเขตที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถ ทั้ง ๔ ทิศ
เวลา ๑๖.๒๙ น. มงคลฤกษ์
-หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายลูกนิมิตในอุโบสถ พร้อมกันกับเจ้าภาพ
และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิต โดยพร้อมกันทั้ง ๙ ลูก
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ประชาชนรับอนุโมทนา
-ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ ทำพิธีทักนิมิต ตามทิศต่าง ๆ จนครบทั้ง ๘ ทิศ
เทวดาทั้ง ๔ องค์ รับทักนิมิต
-พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดสมมุติติจีวราวิปวาส และสวดสมานสังวาสสีมา (สวดผูก) ในอุโบสถ
-คณะกรรมการถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์เข้าร่วมสังฆกรรม
-พระสงฆ์อนุโมทนาพร เสร็จพิธี
................................
เวลา ๑๗.๕๙ น. -ทำขวัญนาค, ทำพิธีอุปสมบทบวชนาคหมู่ ตามลำดับจนเสร็จพิธี
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๕๙ น. -ทำบุญตักบาตร/ฉลองพระใหม่ เสร็จพิธี
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  4,913 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย