ด่วนมากๆเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ระดมทุนโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนยัวน้อยวิทยา ตำบลยัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 พม.พล    21 ส.ค. 2554

ด้วยทางโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามีจิตเมตตาบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาพัฒนาปฏิสงขรณ์อาคารเรียนที่เสื่อมโทรมและจัดหาสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนตามกำลังศรัทธา บริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขายางชุมน้อย ชื่อบัญชี กองทุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบัวน้อยวิทยา เลขที่บัญชี ๖๐๙-๐-๑๗๘๒๕-๙ หรือติดต่อ นายสรรค์นิธิ พรมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา โทร.๐๘๑-๗๙๐-๙๓๙๖ บริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ก็จะเริ่มก่อสร้าง
รายการวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนต้องการใช้ในการพัฒนา
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.สังกะสีสรรไท ขนาด ๖ เมตร จำนวน ๑๕๐ แผ่นๆละ ๑,๐๘๐ บาท
๓.แผ่นยิปซั่มตราบ้าน จำนวน ๑๐๐ แผ่นๆละ ๑๗๐ บาท
๔.สีทาภายใน ๕ ถังๆละ ๑,๘๐๐ บาท
๕.สีทาภายนอก ๕ ถังๆละ ๑,๘๐๐ บาท
๘.ปูนซีเมนต์ ๓๐๐ ถุงๆละ๑๑๙ บาท
๙.พัดลมแบบส่าย ๒๐ เครื่องๆละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๐.อื่นๆอีก
  3,535 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย