วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทองนนทบุรี บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ooh3939    20 ม.ค. 2555

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
................................
การหลักการและเหตุผล
เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคตเยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญาดี แล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยเยาวชนไทยทุกคนควรได้รับการปลูกฝังนิสัยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต และการทำงานในหน้าที่เพื่อตนเอง และครอบครัวสังคมโดยรวมได้อย่างกลมกลืนภายใต้สภาพแวดล้อมในสังคมและวัฒนธรรมแบบพุทธเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังคมต้องร่วมมือกัน ในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีความรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขั้นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัยเด็กถึงวัยรุ่นเป็นช่วงต้องเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์และยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่อยู่มาก

วัตถุประสงค์
๑เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคำสอนทางพระพุทธศาสนาในระหว่างปิดภาคการศึกษา
๒.เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ
๓.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
๔.เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็.มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม เยาวชนด้วยกันเอง
๕.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรพชาได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคการศึกษา ได้ฝึกฝนอบรมกายใจให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสามารถน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
เชิงปริมาณ
อบรมสามเณรที่เข้ารับการบรรพชาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนทีเขข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๘๖ รูป

ระยะเวลาดำเนินการเริ่มโครงการ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
สิ้นสุดโครงการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

เนื้อหาหลักสูตรอบรม
๑ ภาคทฤษฎี แบ่งออกเป็น ๗ วิชา
๑.๑ วินัย ๑.๒ ธรรมะ, คิหิปฎิบัติ ๑.๓ พุทธประวิติ ๑.๔ ศาสนพิธี ๑.๕ เทศนา-วาทศิลป์
๑.๖ พุทธภาษิต-คติธรรมคำสอน ๑.๗ เรียนภาษาอังกฤษกับธรรมะ
(พิเศษ:อบรมภัยและการป้องกันของยาเสพติดจากวิทยากรกรมตำรวจ)

๒. ภาคปฎิบัติ
๒.๑ การทำวัตร์สวดมนต์ ๒.๒ ฝึกกรรมฐาน ( จิตตภาวนา ) ๒.๓ ฝึกมารยาท
๒.๔ จาริกธุดงค์ ๒.๕ ทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยนช์กับเหล่าจิตอาสาองค์กรภาคเอกชน

ระยะเวลาดำเนินการอบรม
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมเป็นเวลา ๑๕ วัน

***บวชฟรี...!ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น*********

หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๒. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด (กรณีทำบัตรแล้ว)

**ขอเชิญชวนผู้จิตกุศลศรัทธาร่วมทำบุญ
๑.เจ้าภาพถวายภัตตาหาร / นำปานะ (เช้า / เพล) สามเณร ๘๖ รูป
๒.เจ้าภาพไตรจีวรสามเณร (ณ เวลานี้มีเพียง 35 รูปแล้ว)

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
โทร: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘ , ๐๒-๙๒๑ ๑๕๘๘ แฟกซ์: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘
หรือที่ : ๐๘-๗๘๓-๒๕๔๔ , ๐๘๙-๘๖๐ ๔๕๔๖
**************************************************************
วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เย็น(แปล)และสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสติภาวนา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
***สวดมนต์ทั่งปี โชดดีตลอดไป***
ติดต่อสอบถามได้ที่
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
โทร: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘ , ๐๒-๙๒๑ ๑๕๘๘ แฟกซ์: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘
หรือที่ : ๐๘-๗๘๓-๒๕๔๔ , ๐๘๙-๘๖๐ ๔๕๔๖
****************************************************************


ที่มา : วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทองนนทบุรี บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕


  3,590 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย