ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง จ.กาฬสินธุ์

 yajai    23 พ.ค. 2554

* ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ *

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้วัดและหอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักคำสอนอันดีงามของสังคม

2. เพื่อให้วัดและหอสมุดฯ เป็นสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อระดมความคิดของเยาวชน ชาวบ้าน ตลอดถึงผู้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชีวิตและสังคม

3. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรักษาและสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ โดยอาศัยตำราและคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ
วัดบางรักใหญ่
ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 081-849-4035

พระอาจารย์อำนาจ ปริปุณโณ
วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง
ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 089-274-7855ชมวีดีโอ รายการบัลลังก์คนดี เรื่อง พระคู่ธรรมนำพระพุทธ

พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ และ พระอาจารย์อำนาจ ปริปุณโณ

พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ พระนักคิดที่มองว่าการสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับตนเองและชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่สำคัญ และ พระอาจารย์อำนาจ ปริปุณโณ พระนักปฏิบัติผู้ถ่ายทอดจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง จ.กาฬสินทธุ์ พระทั้ง 2 รูปคือ 2 แรงผู้ให้ที่ผสานใจสู่เป้าหมายเดียวกัน แม้ไม่ใช่หน้าที่แต่ขอทำเสมือนเป็นหน้าที่นั่นคือการให้กับชุมชนและสังคม 2 พลังธรรมที่น้อมนำคำสอนทางศาสนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

คลิ๊ก => http://www.youtube.com/watch?v=z1ZsM8fbBL0&feature=player_embedded#at=56


  3,602 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย