ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง จ.กาฬสินธุ์

 yajai    23 พ.ค. 2554

* ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ *

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้วัดและหอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักคำสอนอันดีงามของสังคม

2. เพื่อให้วัดและหอสมุดฯ เป็นสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อระดมความคิดของเยาวชน ชาวบ้าน ตลอดถึงผู้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชีวิตและสังคม

3. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรักษาและสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ โดยอาศัยตำราและคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ
วัดบางรักใหญ่
ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 081-849-4035

พระอาจารย์อำนาจ ปริปุณโณ
วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง
ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 089-274-7855
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• ชวนทำสมาธิ 5 นาที บอกใจให้หายป่วย l สมาธิบำบัด l สมาธิเพื่อการนอนหลับ l EP.60

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 11

• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย