พิธีเปิด งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ๒๑-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วัดสบู

 praseht    3 ธ.ค. 2554

ขอเชิญร่วมพิธี พุทธาภิเษก-พิธีเปิดงานอิ่มบุญ-และพิธีตัดหวาย

กำหนดการ
งานมหากุศล งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
*****************************
วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -พิธีบวงสรวง พระภูมิ เจ้าที่แม่นางธรณีสารวัด เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลาย ตลอดเสื้อวัด
ผู้มีอุปการีคุณ
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์เถราจารย์ผู้ทรงคุณ ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิต นั่งปรกพุทธาภิเษก ในอุโบสถ
-พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์นั่งอาสนะสาธยายมนต์สวดธัมจักกัปวัตตนสูตร
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๗.๑๙ น. -ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
-เปิดรับบวชเนกขัมมะบารมี พุทธศาสนิกชนทำบุญ ปิดทองลูกนิมิต
เวลา ๗.๕๙ น. -ถึง เวลา ๒๒.๕๙ น. ทุก ๆ วัน ตลอดการจัดงาน
-เปิดให้พุทธศาสนิกชนปิดทองพระ/ลูกนิมิต /ให้ถวายสังฆทาน
-ทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๒๕๕๕ กอง และอื่น ๆ ตลอดงาน
เวลา ๑๐.๕๙ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๑๓.๕๙ น. -ถึง เวลา ๑๕.๕๙ น. ทุก ๆ วัน
-ปฏิบัติธรรม/ฟังธรรมเทศนา ๒ ธรรมมาส โดยพระเถระผู้ทรงคุณธรรม –ทำวัตรเช้า-เย็น
-เจริญพระพุทธมนต์/เจริญพุทธคุณ ๑๐๘ และเจริญกุศลจิตภาวนา/แผ่เมตตา
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๙ น. -พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เปิดงาน/เจริญชัยมงคลฯ
เวลา ๑๐.๓๙ น. - ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ ประธานกล่าวเปิดงาน ตัดลิปลิ้นลอยป้าย/ปิดทองลูกนิมิต
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๖.๒๙ เป็นต้นไปพิธีทำขวัญนาค โดย อ.บัญชา งามสมัย จาก จ.พระนครศรีอยุทธยา
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๒๙ น. -เจ้าภาพที่จองมีดรับมอบมีดมงคล และของที่ระลึก จนครบจำนวนเจ้าภาพ
เวลา ๑๕.๕๙ น. -พระสงฆ์สวดถอน จำนวน ๑๕๐ รูป วิสุงคามสีมาอุโบสถวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
เวลา ๑๖.๒๙ น. -หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายลูกนิมิต -และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวาย
-ทำพิธีอุปสมบทบวชนาคหมู่ ตามลำดับจนเสร็จพิธี
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๕๙ น. -ทำบุญตักบาตร/ฉลองพระใหม่ รอบอุโบสถ เป็นเสร็จพิธี

กำหนดการพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๙ น.

*****************************
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๘.๒๙ น. -ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการพร้อมเพรียงกัน ณ ประรำพิธี
เวลา ๘.๒๙ น. -ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
-ประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ มณฑลพิธี
-พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-นายอำเภอสวรรคโลก อ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา
-มัคนายกนำกราบพระอาราธนาศีล
-ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล/อาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
-พิธีกรเรียนเชิญประธานบริเวณแท่นยืน
-ประธานกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อประธานสงฆ์
-พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
-ประธานฝ่ายสงฆ์ ลั่นฆ้องชัย พลุยิงสลุต ๒๑ นัด
-ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ ประกอบพิธีปล่อยผ้าแพรเปิดงาน เปิดผ้าคลุม
ลูกนิมิต (ลูกเอก)
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดผ้าคลุมลูกนิมิต และปิดทองลูกนิมิต
-ประธานในพิธีพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ประเคนผ้าไตร/และจตุปัจจัยไทยทาน
-รับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป อนุโมทนาพร
-รับของที่ระลึกจากประธานจัดงาน เสร็จพิธี

***********************
เวลา ๑๐.๕๙ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๑๓.๕๙ น. -ถึง เวลา ๑๕.๕๙ น. ทุก ๆ วัน
-ปฏิบัติธรรม/ฟังธรรมเทศนา ๒ ธรรมมาส -ทำวัตร/สวดมนต์/เจริญกุศลจิตภาวนา/แผ่เมตตา
***********************
กำหนดการพิธีตัดหวาย งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๒๙ น.
*****************************
เวลา ๑๓.๒๙ น. -เจ้าภาพร่วมตัดหวายลูกนิมิต พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี เพื่อรอรับมีดมงคลที่สั่งจอง
-เชิญเจ้าภาพและผู้ร่วมตัดหวายลูกนิมิตรับมอบมีดมงคล และมอบวัตถุมงคลที่ระลึก
จากพระครูไพจิวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ จนครบจำนวนเจ้าภาพ
-เชิญเจ้าภาพมีดมงคล ประจำลูกนิมิต และที่ตัดหวาย
-ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา ๑๔.๒๙ น. -ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
-ประธานฝ่ายฆราวาส หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เดินทางมาถึง ณ มณฑลพิธี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-มัคนายกนำกราบพระอาราธนาศีล/รับศีล
-ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล
-ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย อัญเชิญพระบรมราชโองการ จากโต๊ะหมู่บูชา
มอบให้นายอำเภอสวรรคโลก
-นายอำเภอสวรรคโลก อ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา
-มัคนายกนำกล่าวถวายโรงอุโบสถ
-ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
-นายอำเภอสวรรคโลกทำการปักหมายเขตที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถ ทั้ง ๔ ทิศ
เวลา ๑๖.๒๙ น. มงคลฤกษ์
-หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายลูกนิมิตในอุโบสถ พร้อมกันกับเจ้าภาพ
และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิต โดยพร้อมกันทั้ง ๙ ลูก
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ประชาชนรับอนุโมทนา
-ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ ทำพิธีทักนิมิต ตามทิศต่าง ๆ จนครบทั้ง ๘ ทิศ
เทวดาทั้ง ๔ องค์ รับทักนิมิต
-พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดสมมุติติจีวราวิปวาส และสวดสมานสังวาสสีมา (สวดผูก) ในอุโบสถ
-คณะกรรมการถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์เข้าร่วมสังฆกรรม
-พระสงฆ์อนุโมทนาพร เสร็จพิธี
................................
กำหนดการพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๙ น.

*****************************
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๘.๒๙ น. -ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการพร้อมเพรียงกัน ณ ประรำพิธี
เวลา ๘.๒๙ น. -ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
-ประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ มณฑลพิธี
-พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-นายอำเภอสวรรคโลก อ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา
-มัคนายกนำกราบพระอาราธนาศีล
-ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล/อาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
-พิธีกรเรียนเชิญประธานบริเวณแท่นยืน
-ประธานกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อประธานสงฆ์
-พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
-ประธานฝ่ายสงฆ์ ลั่นฆ้องชัย พลุยิงสลุต ๒๑ นัด
-ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ ประกอบพิธีปล่อยผ้าแพรเปิดงาน เปิดผ้าคลุม
ลูกนิมิต (ลูกเอก)
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดผ้าคลุมลูกนิมิต และปิดทองลูกนิมิต
-ประธานในพิธีพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ประเคนผ้าไตร/และจตุปัจจัยไทยทาน
-รับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป อนุโมทนาพร
-รับของที่ระลึกจากประธานจัดงาน เสร็จพิธี

***********************
เวลา ๑๐.๕๙ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เวลา ๑๓.๕๙ น. -ถึง เวลา ๑๕.๕๙ น. ทุก ๆ วัน
-ปฏิบัติธรรม/ฟังธรรมเทศนา ๒ ธรรมมาส -ทำวัตร/สวดมนต์/เจริญกุศลจิตภาวนา/แผ่เมตตา
***********************กำหนดการพิธีตัดหวาย งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๒๙ น.
*****************************
เวลา ๑๓.๒๙ น. -เจ้าภาพร่วมตัดหวายลูกนิมิต พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี เพื่อรอรับมีดมงคลที่สั่งจอง
-เชิญเจ้าภาพและผู้ร่วมตัดหวายลูกนิมิตรับมอบมีดมงคล และมอบวัตถุมงคลที่ระลึก
จากพระครูไพจิวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ จนครบจำนวนเจ้าภาพ
-เชิญเจ้าภาพมีดมงคล ประจำลูกนิมิต และที่ตัดหวาย
-ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา ๑๔.๒๙ น. -ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
-ประธานฝ่ายฆราวาส หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เดินทางมาถึง ณ มณฑลพิธี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-มัคนายกนำกราบพระอาราธนาศีล/รับศีล
-ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล
-ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย อัญเชิญพระบรมราชโองการ จากโต๊ะหมู่บูชา
มอบให้นายอำเภอสวรรคโลก
-นายอำเภอสวรรคโลก อ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา
-มัคนายกนำกล่าวถวายโรงอุโบสถ
-ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
-นายอำเภอสวรรคโลกทำการปักหมายเขตที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถ ทั้ง ๔ ทิศ
เวลา ๑๖.๒๙ น. มงคลฤกษ์
-หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานตัดหวายลูกนิมิตในอุโบสถ พร้อมกันกับเจ้าภาพ
และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิต โดยพร้อมกันทั้ง ๙ ลูก
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ประชาชนรับอนุโมทนา
-ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ ทำพิธีทักนิมิต ตามทิศต่าง ๆ จนครบทั้ง ๘ ทิศ
เทวดาทั้ง ๔ องค์ รับทักนิมิต
-พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดสมมุติติจีวราวิปวาส และสวดสมานสังวาสสีมา (สวดผูก) ในอุโบสถ
-คณะกรรมการถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์เข้าร่วมสังฆกรรม
-พระสงฆ์อนุโมทนาพร เสร็จพิธี
................................
เวลา ๑๗.๕๙ น. -ทำขวัญนาค, ทำพิธีอุปสมบทบวชนาคหมู่ ตามลำดับจนเสร็จพิธี
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๕๙ น. -ทำบุญตักบาตร/ฉลองพระใหม่ เสร็จพิธีขอเชิญร่วมพิธีพุทธภิเษก

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ -เวลา ๑๕.๕๙ น. พิธีมหาพุทธาภิเษก
โดยคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ณ อุโบสถวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)

พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัด สุโขทัย
พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง) รองเจ้าคณะจังหวัด สุโขทัย
พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
พระวิจิตรพิพัฒโนดม (ครูบาสาย) เจ้าคณะจังหวัดตาก ตาก
พระพิศาลพัฒโนดม เจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก สุโขทัย
พระครูวรธรรมประยุต (หล.ทุเรียน) เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ สุโขทัย
พระครูธรรมสรคุณ (ท่านพ่อเขียน) วัดกระทิง จันทรบุรี
พระครูศิริคณานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา
พระครูอดุลชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
พระครูสิริบุญเขต (หลวงพ่อบุญมี) วัดม่วงคัน อ่างทอง
พระครูโกศลศาสนธรรม จต.จร.วัดบ้านพราน อ่างทอง
พระครูพิทักวราทร เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล สุโขทัย
พระครูจันทปทุมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอชุมพวง นครราชสีมา
พระครูประดิษฐ์ธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดโนนรังปอแดง นครราชสีมา
พระครูกิตติสารนิยุต จร.วัดปลายนา จต.บ้านตึก สุโขทัย
พระครูพิศาลสิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม สุโขทัย
พระครูศรีปริยัตโยปการ เจ้าอาวาสวัดสระปทุม จ.โคราช
พระครูสุวรรณธรรมวิรัช (จ.ต)เจ้าอาวาสวัดตาดทอง จ.โคราช
พระครูอรัญเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส จ.โคราช
พระครูใบฎีกาสุรชัย ญาณทีโป จร.วัดพนมสิงหวาส ศรีสะเกษ
พระอาจารย์ประสงค์ เจ้าอาวาสวัด สุพรรณบุรี
พระอาจารย์ภูษิต วัดป่าเขาน้อย เพชรบูรณ์
พระอธิการมานัส ธมฺมพโล เจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ ราชบุรี
หลวงพ่อบุญเสน มหาปญฺโญ วัดวิเวกวนาราม เชียงใหม่
พระมหาสาธิต ญาณธโร เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม จ.โคราช
พระธรรมธรวันชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดสิริเขตคีรี สุโขทัยรับบวชนาค เอก อุปสมบทพระ จำนวน ๑๐๘ รูป

เอกสารในการสมัคร

1.กรอกใบสมัครขอบวช( จากผู้ปกครอง)
2.เอกสารใบทะเบียนบ้าน(ถ่ายเอกสาร)
3.เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสาร)
4.ในลางานราชการ(ถ้าทำงานราชการ)
5.ใบตรวจสุขภาพจากโรงยาบาล(เน้นตรวจเลือด)

ผลอานิสงส์เบื้องต้นในการออกบวชคือ

1.ได้บารมีจากการบวช (เนขขัมมะบารมี ซึ่งพระพุทธเจ้าเเละพระปัจจเกพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เเละสาวกได้สร้างบำเพ็ญทุกชาติ
2.ได้อานิสงส์ส่งผลเพื่อตอบเเทนพระคุณบิดา-มารดา ผู้มีพระคุณอย่างมากมาย(ศีล227ข้อ)
3.เป็นทางเเห่งสายเอกที่มุ่งเพื่อมรรค-ผล
4.ได้เรียนรู้หลักประพฤติเเละธรรมะในพระพุทธศาสนา
5.เป็นศาสนทายาทที่เเท้จริงเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
6.เป็นการเเก้ผลของกรรมที่สร้างมาได้เร็วโดยเฉพาะเข้ารับการปฏิบัติเป็นพระธุดงค์กรรมฐาน เป็นต้น


สำหรับผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพได้อานิสงส์ผลบุญเบื้องต้น คือ

1.เป็นการสร้างเหตุปัจจัยในการออกบวช (ภพหน้าหรือปัจจุบันจะได้มีบริขารบวช)
............. ในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ไม่ได้บวชเพระาไม่เคยถวายบริขารบวช
2.เป็นการสร้างเเรงอธิฐานเพื่อให้ชาติหน้าได้มีโอกาศบวชบ้างในชาตินี้หรือชาติหน้า(สำหรับผู้หญิงปรารภได้เป็นชายได้ออกบวชเป็นพระ)
3.เป็นการสร้างบุญบารมีจากการบวช(เนกขัมมบารมี:บารมีจากการบวช)
4.เป็นการสนับสนุนการสร้างศาสนทายาทเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา(ถ้าใครเเนะนำลูกออกบวชนั้นเป็นการมอบเป็นลูกในพระศาสนา)
5.ได้เป็นส่วนหนึ่งในบุญที่พระธุดงค์ทุกรูปได้ประพฤติปฏิบัติธรรมความดีงามในโครงการด้วย
6.เเก้กรรมของเราได้ส่วนหนึ่งเพราะได้บุญจากการสนับสนุนการบวชเเล้วก็เเผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรม(การบวชเเล้วปฏิบัติถือว่าสูงสุด)
7.เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประสงค์บวชได้มีโอกาสได้บวชเพื่อศึกษธรรมประพฤติธรรมในร่มผ้ากาสายะ

เป็นต้นอานิสงส์ของการออกบวช

พระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามพระพุทธเจ้าว่า :


"บุคคลในโลกนี้เขามีอาชีพแตกต่างกัน เป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นคหบดี มีอาชีพเป็นช่างต่างๆเป็นชาวนา เป็นชาวไร่ ชาวสวน หรืออาชีพช่างไม้ต่างๆบุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ เมื่อประกอบอาชีพแล้วก็สามารถจะสร้างตัวได้ เลี้ยงตัวได้ในปัจจุบันแล้วก็มีเงินทองเลี้ยงดูบุตรภรรยาของตน และก็ทำบุญ ทำทาน ก็มีโอกาสไปเกิดบนสวรรค์ อยากจะถามว่า ในพระพุทธศาสนานี้ พระองค์ตรัสความเป็นสามัญผล คือ
ผลที่จะได้จากการบวช ของกุลบุตรในศาสนานี้ไว้อย่างไรบ้าง? "พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า : "ผู้ที่บวชเข้ามาในศาสนานี้ย่อมได้อานิสงส์ถึง ๑๔ ประการ"
สามัญญผล ๓ หมวด

สามัญญผล หรือ ผลของความเป็นสมณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ สามารถจัด
ออกได้เป็น ๓ หมวด คือ หมวดที่ ๑ ทำให้พ้นจากฐานะเดิม คือ พ้นจากความเป็นทาส เป็นกรรมกร เป็นชาวนา ได้รับการปฏิบัติดีแม้จากพระมหากษัตริย์ นี้ คือ ผลข้อที ๑ และข้อที่ ๒ หมวดที่ ๒ เมื่ออบรมจิตใจเป็นสมาธิ เป็นเหตุให้ได้ฌานที่ ๑ ถึงที่๔ อันทำให้กิเลสอย่างกลางสงบลงได้ คือ ผลข้อที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖

หมวดที่ ๓ ทำให้ได้วิชชา ๘ เริ่มตั้งแต่ข้อที่ ๗ คือ ได้วิปัสสนาญาน จนถึงข้อที่ ๑๔ คือ อาสวักขยญาณ


ในข้อแรก
พระพุทธองค์ตรัสถามพระเจ้าอชาตศัตรูว่า :


"ก็คนที่เป็นทาสกรรมกรของพระองค์ เคยรับใช้พระองค์อยู่ ตื่นก่อนนอนทีหลังทาสกรรมกรเหล่านั้นมาพิจารณาว่า พระมหากษัติย์เจ้านายของเรานี้ทรงมีบุญญาธิการ มีบุคคลแวดล้อม มีทรัพย์สินนานัปการ มีอำนาจยิ่งใหญ่ พระองค์ก็เป็นมนุษย์ เราก็เป็นมนุษย์ เพราฉะนั้น เราจะต้องออกบวชเสียดีกว่า เมื่อออกบวชแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์ ต่อมาพระองค์ได้พบทาสกรรมกรของพระองค์นั้น พระองค์จะเรียกบุคคลนั้นให้มาทำงานรับใช้พระองค์ ให้ตื่นก่อนนอนทีหลังอีกหรือเปล่า? "

พระเจ้าอชาตศัตรูทูลตอบว่า :
"ไม่อย่างนั้น แต่ข้าพระองค์จะเคารพกราบไหว้ผู้นั้น ให้ความคุ้มครองตามธรรม"


พระพุทธองค์ตรัสว่า : นี่แหละคืออานิสงส์ของการบวชข้อที่ ๑ ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน ต่อจากนั้น

พระพุทธองค์ตรัสว่า : "มีคนที่ทำนาของพระองค์ มาพิจารณาว่า พระเจ้าแผ่นดินของเรามีอำนาจวาสนามีบุญใหญ่ พระองค์ก็เป็นมนุษย์ เราก็เป็นมนุษย์ ไฉนหนอ เราจึงจะได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ และในที่สุด ท่านผู้นั้นก็ได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อพระองค์ทรงพบภิกษุที่เคยเป็นชาวนานั้นเข้า จะตรัสเรียกท่านผู้นั้นให้

มาทำนาให้แก่พระองค์อีกหรือ ?"

พระเจ้าอชาตศัตรูทูลตอบว่า :"ไม่อย่างนั้น แต่ข้าพระองค์จะเคารพกราบไหว้ ให้ความคุ้มครอง ถวายปัจจัย ๔ ให้การคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้นั้น"

พระพุทธองค์ตรัสว่า : นี่เป็นสามัญญผล คือ ผลที่เห็นได้ชัดจากการบวชข้อที่ ๒

พระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า : คหบดีหรือ กุลบุตรในแว่นแคว้นของพระองค์นี้ มาพิจารณาเห็นว่า พระเจ้าแผ่นดินของเรานั้นเพียบพร้อมไปด้วยความสุข มีความรุ่งเรือง ก็เรานี้เห็นว่าการครองเรือนเต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นที่คับแคบ ส่วนบรรพชาเป็นช่องว่าง การที่อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สะอาดดุจดั่งสังข์ขัดนั้นทำได้ยาก เพราะฉะนั้น เขาจึงออกบวช ประพฤติพรหมจรรย์ สมบูรณ์ไปด้วยศีล

คือ จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล (คือ ศีลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และศีลมาก) ต่อจากนั้นภิกษุนั้นสำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติสัมปชัญญะ ละบาปอกุศล มีสันโดษ ยินดีด้วยปัจจัย ๔ ออกป่าบำเพ็ญสมาธิ ละนิวรณ์ ๕ ได้ ในที่สุดก็ได้

บรรลุฌานที่ ๑ ได้ประสบความสุขอันเกิดจากฌานนี้ คืออานิสงส์ของการบวช หรือสามัญญผล ข้อที่ ๓ต่อจากนั้น ท่านผู้นั้นก็บำเพ็ญสมาธิจน
บรรลุฌานที่ ๒ ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๔บรรลุฌานที่ ๓ ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๕บรรลุฌานที่ ๔ ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๖

ต่อจากนั้น ท่านก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญวิปัสสนา โดยพิจารณาพระไตรลักษณ์ จนจิตของตนเข้าถึงวิปัสนาญาน แยกรูปแยกนาม พิจารณานามรูป เห็นตามความเป็นจริง ก็เป็นเหตุให้ท่านผู้นั้นสามารถบรรลุญาณทัสสนะ อันเป็นวิปัสสนาญาน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า : นี้คือ อานิสงส์ของการบวชข้อที่ ๗
ต่อจากนั้นก็สามารถบรรลุ มโนมยิทธิ คือ ฤทธิ์ทางใจ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ได้

เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๘ ต่อจากนั้น ก็ได้บรรลุ อิทธิวิธิ คือ แสดงฤทธิ์ เช่น น้อยคนทำให้เป็นมากคน ดำไปในดิน ดำไปใน

น้ำได้ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๙เมื่อปฏิบัติต่อไปก็สามารถได้ ทิพโสต คือ หูทิพย์ ได้ยินเสียงจากที่ไกลเกินวิสัยของหูมนุษย์ธรรมดา

เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑oเมื่อปฏิบัติต่อไป

ก็สามารถได้ เจโตปริยญาน คือ รู้ใจคนอื่น คือ สามารถทายใจคนอื่นได้ (แม้ในปัจจุบันก็มีพระบางรูปที่สามารถรู้ใจคนอื่นได้ เรียกว่า เจโตปริยญาน) การได้เจโตปริยญาณ

เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑๑
บางท่านก็ระลึกชาติได้ ที่เรียกว่า บุพเพนิวาสานุสสติญาน คือ ระลึกชาติหนหลังได้เป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นจำนวนหลายๆชาติ หรือชาติจำนวนมากที่ผ่านมาในอดีต การระลึกชาติหนหลังได้นี้

เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑๒ บางท่านก็ได้ทิพจักษุ หรือ จุตูปปาตญาณ คือ ญาณรู้จุติกำเนิดของสัตว์ทั้งหลาย คือ สามารถรู้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดและที่ตายด้วยตาทิพย์ การได้ทิพจักษุนี้ เป็นอานิสงส์ของการบวชข้อที่ ๑๓ในที่สุดก็ได้บรรลุอาสวักขยญาณ คือ ทำกิเลสให้สิ้นไป

ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑๔พระพุทธองค์ทรงสรุป ในที่สุดแห่งทุกข้อว่า เป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบันว่าสูงกว่ากันไปตามลำดับ คือ ตั้งแต่ขั้นแรกแล้วบรรลุสูงขึ้นๆ ไปตามลำดับ ซึ่งเป็นอานิสงส์ของการบวช ที่เห็นได้ชัดเช่น ผู้ที่ได้บรรลุฌานที่ ๒ ก็ประเสริฐกว่าฌานที่ ๑ ได้บรรลุฌานที่ ๓ ประเสริฐกว่าฌานที่ ๒ ได้บรรลุฌานที่ ๔ ประเสริฐกว่าฌานที่ ๓ และการบรรลุต่อๆ ไป ก็สูงขึ้นตามลำดับ

วิชชา ๘ คืออะไร?

วิชชา ๘ ก็คือ
๑. วิปัสสนาญาณ ญาณอันนับเข้าในวิปัสสนา
๒. มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ
๓. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้
๔. ทิพโสต หูทิพย์
๕. เจโตปริยญาณ รู้ใจคนอื่น
๖. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้
๗. ทิพจักขุ ตาทิพย์
๘. อาสวักขยญาณ ทำอาสวะ คือ กิเลสให้สิ้นไปได้


ผู้บวชย่อมได้อานิสงส์แห่งบุญจากการบวช ได้ฝึกฝน อบรมตนเองตามพุทธวิธี แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถ นำพาชีวิตให้พบกับเป้าหมายอันสูงส่ง และย่อมได้อานิสงส์ มากมาย ยากที่จะนับจะประมาณได้เพราะความตั้งใจอัน มั่นคงที่จะบวช

ฝึกฝนตนเอง ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ย่อมได้อานิสงส์ ดังนี้
๑.) เป็นผู้รู้จักบริหารเวลา คือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียกว่า ความเป็นผู้รู้กาลซึ่งเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้ เป็นสัปบุรุษ
๒.) แม้ช่วงเวลาจะสั้น แต่ถ้าลงปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้ ลิ้มรสความสุข จากความสงบตั้งแต่ยังเยาว์
๓) มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมไว้กำกับความรู้ จะได้ใช้ ความรู้ ไปในทางที่ถูกที่ควร
๔.) ได้ฝึกวินัยและเข้าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะถ้าบรรพชาแล้วตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง อย่างจริงจัง ต่อไปจะเป็นคนรักระเบียบวินัย
๕.) ได้ฝึกสมาธิ ทำจิตให้สงบ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียน
๖.) เกิดความปลื้มปิติยินดีที่ได้ทำความดีตั้งแต่ยังเยาว์ความปิตินี้เองที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่เสมอ
๗.) ทำให้มีความอดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ
๘.) ทำให้รู้จักตนเองนั่นคือรู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถคุณธรรมแค่ไหนเพียงใด เพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุง ตนเองให้ดียิ่งขึ้น
๙.)ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มถากถางหนทางไปพระนิพพาน


พิธีการบวชแบบ (เอสาหัง)
๏ ขั้นตอนและบทที่ต้องท่องจำ ใช้ในพิธีบวชแบบ (เอสาหัง)
รับผ้าไตรอุ้มประนมมือแล้วเดินเข้าไปในที่ประชุมสงฆ์ในพิธี (สังฆนิบาต) แล้ววางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์ กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วอุ้มผ้าไตรประนมมือยืนขึ้นเปล่งวาจาขอบรรพชาว่า
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ
ละเภยยาหัง ภันเต
ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง

ทุติยัมปาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ
ละเภยยาหัง ภันเต
ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง

ตะติยัมปาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ
ละเภยยาหัง ภันเต
ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
*ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง

อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ

*หมายเหตุ ถ้าบวชเป็นสามเณรให้ละคำว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออก
พระอุปัชฌาย์รับเอาผ้าไตรจากผู้บวชวางไว้ตรงหน้าตัก ให้โอวาทและบอก ตะจะปัญจะกะ กัมมัฏฐาน แล้วให้ว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลม (ไปข้างหน้า) และปฏิโลม (ทวนกลับ) ดังนี้
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)
พระอุปัชฌาย์ชักอังสะออกจากไตรมาสวมให้ผู้บวช แล้วสั่งให้ออกไปครองผ้าครบไตรจีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์ รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ ๓ ครั้ง นั่งคุกเข่าเปล่งวาจาขอสรณะและศีลดังนี้
อะหัง ภันเต สะระณะสีลัง ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต สะระณะสีลัง ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต สะระณะสีลัง ยาจามิ
(พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการให้ผู้บรรพชาว่าตามดังนี้)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พระอุปัชฌาย์จะกล่าวว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
ให้รับว่า อามะ ภันเต แล้วท่านจะว่านำสรณคมน์ก็ให้ว่าตามดังนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

พอจบแล้วทางพระอุปัชฌาย์จะบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ก็ให้รับว่า อามะ ภันเต ต่อจากนั้นก็สมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการโดยว่าตามท่านไปเรื่อยๆ ดังนี้

ปาณาติปาตา เวรมณี
อทินนาทานา เวรมณี ิ
อะพรหมจริยา เวรมณี
มุสาวาทา เวรมณี
สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี
วิกาละโภชนา เวรมณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสนา เวรมณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธารณะมัณฑนะวิภูสะนัฏฐานา เวรมณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวรมณี
ชาตะรูปะ ระชะตะ ปฏิคคหณา เวรมณี

(และกล่าว ๓ ครั้งว่า)

อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สมาทิยามิ (เสร็จแล้วรับบาตรอุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสงฆ์ วางไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ ๓ ครั้ง นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวดังนี้)

อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ (ตรงนี้ว่า ๓ ครั้ง)
รับบวชชีพราหมณ์ ๒๕๕๕ คน และ/หรือโดยไม่จำกัด เพศ/วัย


ยินดีต้อนรับ สายธารศรัทธา โดยทั่วหน้า


โชคดีมีชัย ทั้งที่มาและกลัย
โชคช่วยรวยทรัพย์ ทั้งกลับและไป
มาขอให้มีชัย ไปขอให้มีโชด


  4,609 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย