โครงการสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา จำลอง ของวัดหนองก๋าย จังหวัดเชียงใหม่ www.watnonggai.com

 nokia    30 ก.ย. 2554


โครงการสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลอง

ณ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา เป็นความประสงฆ์เจ้าอาวาสวัดหนองก๋ายรูปปัจจุบัน เพื่อเฉพาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรมม คำว่า "อุโบสถ" มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนา ๔ ลักษณะ คือ

๑. หมายถึงวันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรม

๒. หมายถึงการแสดงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยทุกๆ ๑๕ วัน

๓. หมายถึงการรักษาศีล ๘ ของเหล่าฆราวาสในทุกๆวันพระ

๔. หมายถึงสถานที่ซึ่งพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ร่วมกัน เช่นการบรรพชาอุปสมบทเป็นต้น

การที่วัดหนองก๋ายได้สร้างพระอุโบสถเป็นทรงเจดีย์พุทธคยานั้น สืบเนื่องจาก สังเวชนียสถานแห่งนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างให้ความนับถือ และชื่นชมถึงความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของเจดีย์พุทธคยา ณ ประเทศอินเดีย และจะเป็นที่แรกที่จะทำให้เจดีย์พุทธคยานั้น เป็นพระอุโบสถ โดยทางวัดหนองก๋ายทำสัญญาการจ้างเหมาก่อสร้างกับ ้หางหุ้นส่วนจำกัด ช่างรุ่งคอนสตรัคชั่นดรวมเป็นเงิน ๓๓,๑๘๘,๖๔๑ (สามสิบสามล้านหสึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)ภาพการดำเนินงานสร้างพระอุโบสถ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  ร่วมบุญผ่านบัญชี 


  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 853-2-10309-7 

  ธนาคารกิสกรไทย สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 087-2-00700-8 

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม : ขื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 358-0-75297-4 

หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677


หลังจากที่ได้ลงเสาเข็มจำนวน 94 ต้นก็ได้ดำเนินการต่อในส่วนของการขุดดินฐานราก ตัดแต่งหัวเสาเข็ม

และทำการผูกเหล็กเสริมฐานราก ครึ่งนึงตามงวดสัญญา

ตั้งแบบและเทคอนกรีนฐานรากครึ่งนึงแล้วเสร็จเรียบร้อย

[center][url=http://upic.me/show/26986273][/url]

[url=http://upic.me/show/26986275][/url]

[url=http://upic.me/show/26986276][/url]

[url=http://upic.me/show/26986282][/url]

[url=http://upic.me/show/26986283][/url]

[url=http://upic.me/show/26986284][/url]

[url=http://upic.me/show/26986286][/url]

[url=http://upic.me/show/26986291][/url]

[url=http://upic.me/show/26986294][/url]

[url=http://upic.me/show/26986296][/url]

[url=http://upic.me/show/26986299][/url]

[url=http://upic.me/show/26986300][/url]

[url=http://upic.me/show/26986302][/url][/center]หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.watnonggai.com


วันที่ 4/9/54 บริษัท เวลิด์ ยูไนเต็ด ลอจีสติก จำกัด และครอบครัว พรหมลิภณกุล ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวาย 2000 บาท สาธุ สาธุ สาธุ


• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

• ความสามารถต่างระดับ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• สุขจิต-จิตสุข

• พุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน (พระปริตรฉบับสมบูรณ์ที่สุด) - อานิสงส์มากมี เทวดาเมตตา ชนะทุกอุปสรรค ทำอะไรก็เจริญ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย