โครงการสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา จำลอง ของวัดหนองก๋าย จังหวัดเชียงใหม่ www.watnonggai.com

 nokia    30 ก.ย. 2554


โครงการสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลอง

ณ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสร้างพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา เป็นความประสงฆ์เจ้าอาวาสวัดหนองก๋ายรูปปัจจุบัน เพื่อเฉพาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรมม คำว่า "อุโบสถ" มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนา ๔ ลักษณะ คือ

๑. หมายถึงวันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรม

๒. หมายถึงการแสดงพระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยทุกๆ ๑๕ วัน

๓. หมายถึงการรักษาศีล ๘ ของเหล่าฆราวาสในทุกๆวันพระ

๔. หมายถึงสถานที่ซึ่งพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ร่วมกัน เช่นการบรรพชาอุปสมบทเป็นต้น

การที่วัดหนองก๋ายได้สร้างพระอุโบสถเป็นทรงเจดีย์พุทธคยานั้น สืบเนื่องจาก สังเวชนียสถานแห่งนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างให้ความนับถือ และชื่นชมถึงความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของเจดีย์พุทธคยา ณ ประเทศอินเดีย และจะเป็นที่แรกที่จะทำให้เจดีย์พุทธคยานั้น เป็นพระอุโบสถ โดยทางวัดหนองก๋ายทำสัญญาการจ้างเหมาก่อสร้างกับ ้หางหุ้นส่วนจำกัด ช่างรุ่งคอนสตรัคชั่นดรวมเป็นเงิน ๓๓,๑๘๘,๖๔๑ (สามสิบสามล้านหสึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)ภาพการดำเนินงานสร้างพระอุโบสถ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  ร่วมบุญผ่านบัญชี 


  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 853-2-10309-7 

  ธนาคารกิสกรไทย สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 087-2-00700-8 

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม : ขื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 358-0-75297-4 

หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677


หลังจากที่ได้ลงเสาเข็มจำนวน 94 ต้นก็ได้ดำเนินการต่อในส่วนของการขุดดินฐานราก ตัดแต่งหัวเสาเข็ม

และทำการผูกเหล็กเสริมฐานราก ครึ่งนึงตามงวดสัญญา

ตั้งแบบและเทคอนกรีนฐานรากครึ่งนึงแล้วเสร็จเรียบร้อย

[center][url=http://upic.me/show/26986273][/url]

[url=http://upic.me/show/26986275][/url]

[url=http://upic.me/show/26986276][/url]

[url=http://upic.me/show/26986282][/url]

[url=http://upic.me/show/26986283][/url]

[url=http://upic.me/show/26986284][/url]

[url=http://upic.me/show/26986286][/url]

[url=http://upic.me/show/26986291][/url]

[url=http://upic.me/show/26986294][/url]

[url=http://upic.me/show/26986296][/url]

[url=http://upic.me/show/26986299][/url]

[url=http://upic.me/show/26986300][/url]

[url=http://upic.me/show/26986302][/url][/center]หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677


ที่มา : www.watnonggai.com


วันที่ 4/9/54 บริษัท เวลิด์ ยูไนเต็ด ลอจีสติก จำกัด และครอบครัว พรหมลิภณกุล ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวาย 2000 บาท สาธุ สาธุ สาธุวันที่ 4/9/54 คุณ หาสนาถ คุณ กิตติโรจน์ ประชาทิดาติกุล คุณ อนงค์ ประชา ทิดาติกุล คุณ เอนก แซ่ตั้ง คุณเมตตา อินทวสัย และครอบครัว ร่วมบุญ ถวาย 2200 บาท สาธุ สาธุ สาธุวันที่ 4/9/54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ถวาย 400 บาท


ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถ 50 บาท


14/9/54 นายจิรเมธ โกลิยะ ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถ 1,000 บาท][url=http://upic.me/show/28066772][/url]ภาพการดำเนินงานสร้างพระอุโบสถ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

ทำการตัดแต่งเสาเข็มในฝั่งที่เหลือ

หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677ภาพการดำเนินงานสร้างพระอุโบสถ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔


ทำการตัดแต่งเสาเข็มในฝั่งที่เหลือ

[center][url=http://upic.me/show/26986476][/url]

[url=http://upic.me/show/26986479][/url]

[url=http://upic.me/show/26986480][/url]

[url=http://upic.me/show/26986481][/url][/center]
[
[center][url=http://upic.me/show/26986476][/url]

[url=http://upic.me/show/26986479][/url]

[url=http://upic.me/show/26986480][/url]

[url=http://upic.me/show/26986481][/url][/center]


หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677

นางวัฒนา ภูติจินดานันท์ พร้อมครอบครัว บางแค กรุงเทพฯ ร่วมบุญถวาย 100 บาท

[url=http://upic.me/show/28039776][/url]คุณชมพูนุช มณีรินทร์ ร่วมบุญถวาย 100 บาท คุณศรีอโนชา เขื่อนสุมษ์ ร่วมบุญถวาย 100 บาท คุณอรนุช มณีรินทร์ ร่วมบุญถวาย 200 บาท
[url=http://upic.me/show/28039842][/url]นางจุไร จิตรสมนึก นางสาวกฤธวรรณ พุทธอาสน์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ร่วมบุญถวาย 50 บาท[url=http://upic.me/show/28039903][/url]แม่อุ้ยมูล สุรินทร์ต๊ะ ร่วมบุญถวาย 300 บาท [url=http://upic.me/show/28039986][/url]นายประดิษฐ์ นายอง ร่วมบุญถวาย 500 บาท
[url=http://upic.me/show/28040008][/url]แม่บัวคำ จันทิมา สันมหาพล แม่แตง เชียงใหม่ ร่วมบุญถวาย 40 บาท[url=http://upic.me/show/28040038][/url]นายเสริมศิลป์ พร้อมครอบครัวทาสม และญาติพี่น้อง ปางหมู แม่ฮ่องสอน ร่วมบุญถวาย 50 บาท[url=http://upic.me/show/28040095][/url]คุณสมบัติ คุณสมคิด คุณศุภกร คุณพลอยไพริน คุณโอภาสรงษ์-กรวรรณ แ้ก้วสอดสี ร่วมบุญถวาย 100 บาท[url=http://upic.me/show/28040142][/url]คุณภูวดล คุณศันสนีย์ กระจ่างโฉม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมบุญถวาย 200 บาท[url=http://upic.me/show/28040181][/url]นางสาวขวัญฤทัย ชัยคำ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมบุญถวาย 100 บาท[url=http://upic.me/show/28040222][/url]นายอัคควิทย์ โรจนพงศ์อนันต์ พร้อมญาติพี่น้อง เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ร่วมบุญถวาย 1,000 บาท[url=http://upic.me/show/28040296][/url]ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญถวาย 100 บาท
[url=http://upic.me/show/28040380][/url]นางปาลิตา เด็กหญิงลักษมี เด็กหญิง สิรินทรา ตาลี ๑๐๐ บาท]

[url=http://upic.me/show/28040024]นางสาวศริญญา นายอง ๒๐๐ บาท


[url=http://upic.me/show/28040078]ภาพการดำเนินงานสร้างพระอุโบสถ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตัดแต่งเสาเข็มเรียบร้อยพร้อมที่จะผูกเหล็ก ตั้งแบบไม้ค้ำฐานราก

[center][url=http://upic.me/show/26986552][/url]

[url=http://upic.me/show/26986555][/url]

[url=http://upic.me/show/26986557][/url]

[url=http://upic.me/show/26986562][/url]

[url=http://upic.me/show/26986564][/url]

[url=http://upic.me/show/26986567][/url]
[/center][size=14pt]ร่วมบุญผ่านบัญชี[/size]


[size=14pt] ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 853-2-10309-7[/size]

[size=14pt] ธนาคารกิสกรไทย สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 087-2-00700-8[/size]

[size=14pt] ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม : ขื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 358-0-75297-4[/size]

หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677[color=limegreen][size=16pt] my-22 ครอบครัว ภาวศุทธิ์ ๑๐๐ บาท[/size]


[url=http://upic.me/show/28040050][/url][color=limegreen][size=16pt] my-22 นายเชลงศักดิ์ พระคุณรักษา ๑๐๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040152][/url]


[color=limegreen][size=16pt] my-22 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040173][/url][color=limegreen][size=16pt] my-22 นางสาวชนัดดา พันโทจำรัส สอางค์ ภัคพิชา ชัยรักษ์ ร้อยเอกหญิงไอเดีย เด็กชายกัณณภพ ภู่ทับทิม ๑๐๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040219][/url][color=limegreen][size=16pt] my-22 แม่อุ๊ยมูล สุรินต๊ะ ๕๐๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040237][/url][color=limegreen][size=16pt] my-22 ทรงเกียรติ รุ่งนภา ณัฐพงศ์ สมบูนรณ์ภัทรการ ๑๐๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040281][/url][color=limegreen][size=16pt] my-22 แม่วันดี หล้าสกุล ๒๐๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040315][/url]


[color=limegreen][size=16pt] my-22 แม่ธรรม วุฒิรังสี ๕๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040326][/url


[color=limegreen][size=16pt] my-22 นายณฐกร วรรณรัศมี นางสาว รวิษฎา ศรีวงษ์ ๑๐๐ บาท[/size]

[url=http://upic.me/show/28040384][/url][color=limegreen][size=16pt] my-22 อภิชา ศรีสันติสุข ศศิธร ทรายคำ ๑๐๐ บาท [/size]

[url=http://upic.me/show/28040400][/url]
[/quote]


[size=18pt]แม่บุญยอง จันทรวัชร ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ร่วมบุญถวาย 40 บาท[/size]
[url=http://upic.me/show/28040545][/url][size=18pt] คุณมนทกานติ์ คุณมาติกา คุณมานะ ธนเดชากุล ร่วมบุญถวาย 100 บาท[/size]
[url=http://upic.me/show/28040587][/url][color=limegreen][size=16pt] my-22 นภาพร กสิวรชัย ๑๐๐ บาท [/size]


[url=http://upic.me/show/28040599][/url]


[color=limegreen][size=16pt] my-22 นางสาว อัมรา หุนดีพร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท [/size]

[url=http://upic.me/show/28040615][/url][size=18pt]นางมาลี จินนะโต้ง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ร่วมบุญถวาย 100 บาท[/size][url=http://upic.me/show/28040587][/url]ภาพการดำเนินงานสร้างพระอุโบสถ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

ส่วนนี้จะเป็นการเทคอนกรีตฐานราก และผูกเหล็กเสริมเสาตอม่อ

[center][url=http://upic.me/show/26986621][/url]

[url=http://upic.me/show/26986624][/url]

[url=http://upic.me/show/26986625][/url]

[url=http://upic.me/show/26986629][/url]

[url=http://upic.me/show/26986633][/url]
ร่วมบุญผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 853-2-10309-7
ธนาคารกิสกรไทย สาขาแม่ริม : ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 087-2-ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม : ขื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย บัญชีเลขที่ 358-0-7529-4

หากมีความประสงค์ที่จะรับใบอนุโมทนาบัตร หรือแจ้งการโอนเงินสามารถติดต่อได้ที่

วัดหนองก๋าย เบอร์โทรศัพท์ 053-374488-9 และ 053-374095-6 โทรสาร 053-374677  3,319 

  แสดงความคิดเห็น

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย