ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา- อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ธุดงค์ให้พ่อ เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธัน

 bhancha  

เจริญพร พุทธศาสนิกชน
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา- อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ธุดงค์ให้พ่อ เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๓
เนื่องด้วย ทางสำนักปฏิบัติธรรมวัดสองเปย ได้มีการจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ธุดงค์ให้พ่อ เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีใน พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ บรมราชวงศ์จักรี แด่ด้วยทางวัดพึ่งจะจัดเป็นปีแรก จึงยังขาดแคลนในหลายเรื่อง ดังนี้
๑. บริขาร การบวช และบริขารธุดงค์ ( จีวร สบง กลด บาตร กระติกน้ำ เสื่อ ผ้ากันฝน )
จำนวน ๓๙ ชุดๆละ๑,๐๐๐บาท
๒. ยาสามัญสำหรับรองรับการเจ็บป่วยอาพาธ ของพระภิกษุสามเณร (ต้องการจำนวนมาก)
๓. หนังสือสวดมนต์แปล มนต์พิธี ต้องการจำนวนมาก
๔. ค่าภัตตาหาร ๑๐ วัน วันละ ๓,๕๐๐ บาท
๕. ค่าน้ำปานะ จำนวน ๑๐วัน วันละ๕๐๐ บาท
๖. ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เมตตามามาบรรยาย ๗,๐๐๐ บาท
๗. พาหนะค่า รับส่งวิทยากร รถซื้อกับข้าว แล้วแต่จะทำบุญ
๘.ค่าไฟฟ้าตลอดโครงการ ๒,๕๐๐ บาท
๙.เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ บวชพระ รูปละ ๒,๙๙๙ บาท บวชสามเณร ๑,๙๙๙ บาท
หากทางกลุ่มศรัทธา สมาคม บุคคล หน่วยงานใดที่จะร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ขอให้ติดต่อทางวัดเพื่อร่วมบุญได้ หรือเดินทางมาร่วมบุญด้วยตัวเอง ซึ่งมีที่พักและอาหารฟรี โดยท่านพุทธศาสนิกชนสามรรถร่วมทำบุญได้โดย วิธีการดังต่อไปนี้
๑. บริจาคโดยการส่งทางพัสดุไปรษณีย์/ธนาณัติ ส่ง สามเณรบัญชา สิงห์ตา วัดสองเปย ซอยสองเปย หมู่๘ บ้านปางขามป้อม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๑๐
๒. รวบรวมแล้วแจ้งทางวัดเพื่อให้ไปรับตามสถานที่ ชมรม กลุ่ม บุคคล ต่างๆที่แจ้งมา
๓. บริจาคโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่
ชื่อบัญชี สามเณร บัญชา สิงห์ตา บัญชีเลขที่ ๕๓๗-๐-๐๗๒๖๕-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด


ประธานกรรมการฝายสงฆ์
พระครูชัยศีลวัตร เจ้าคณะตำบลน้ำไผ่
รองประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์
พระอธิการสุรพงษ์ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย
หัวหน้าโครงการ
หลวงปู่เณรพุทธชินเรศ (สามเณรบัญชา สิงห์ตา) ประสานงาน /ดำเนินงาน
และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เมตตามาอบรมกรรมฐาน ทุกรูปร่วมเป็นกรรมการ ฯ

สุด ท้ายนี้อาตมภาพ หลวงปู่เณรพุทธชินเรศ ในนามตัวแทนของทางวัด ขออำนาจของพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจแห่งบุญกุศล จงส่งผลดลบันดาล ให้ท่านทั้งหลายจงได้สมบัติจักรพรรดิ อัศจรรย์ทันใช้กินไม่ไหว ใช้ไม่หมด ทั้งลาภยศหลั่งไหล หมุ่ไพรีพินาศ ปราศจากโรคภัย สว่างไสวในธรรมทุกสมัย เจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้ง๔ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านเทอญฯ
เจริญพร
หลวงปูเณรพุทธชินเรศ
( สามเณร บัญชา สิงห์ตา )
หัวหน้าโครงการ /ประสานงาน / ผู้ดูแลวัดสองเปย

*มีใบอนุโมทนาบัตรทุกการร่วมบุญ
**แจกพระบรมสารีริกธาตุ ในวันงาน และ แก่เจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ๑ รูป สามเณร ๒ รูป
โทร ๐๘๕-๖๐๔๔๘๔๙ วัดสองเปย อีเมล์รองรับการทำบุญ bhancha211@yahoo.co.th / WatSongPoei@Gmail.co.th

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,681


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย