ขอบอกบุญโดยการบริจาคปัจจัยในการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ครบ 99 วัด

 billythekid    13 ก.ค. 2554

ขอความอนุเคราะห์

QUOTED "ข้าพเจ้า นายสุพจน์ กฤษณวิภาคพร ได้ตั้งสัตย์ที่ห้องพระข้าพเจ้าได้ให้สัจจะวาจาแด่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า ชีวิตที่เหลือทั้งหมดนี้ขอทำความดี ขอทำหน้าที่ และสื่อกลางในการสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอรหันต์สาวก รวมถึงอรหันตรธาตุในเจดีย์อย่างน้อย 3.5"-4" x 9" โดยไม่ระบุวัด ซึ่งคือสังฆทานที่พระพุทธเจ้าบรรญัติไว้ ซึ่งใหญ่มากสำหรับผมแต่เล็กกว่านี่กลัวไม่สมควรแก่บารมีเป็นจำนวน 99 วัด เพื่อให้พุทธสาสนิกชนได้มีโอกาศเห็นใกล้ๆชื่นชมบารมี และกราบนมัสการ สักการะข้าพเจ้าได้ตั้งจิตประมาณ 4 เดือนแล้วและรวบรวมพระบรมธาตุ ณ วันนี้ได้ถวายไปแล้ว 15 วัด ต้องใช้เวลารวบรวมและเงื่อนไขการทำงานอีกประการ และที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาตอนนี้ที่ห้องพระพอสมควร ซึ่งไม่น่าจะใช่บารมีของข้าพเจ้าเอง ผมเองบ่อยครั้งศีล 5 ขาดและน้อยนักที่จะแต่งขาวถือศีล วิปัสสนา ผมว่าที่ท่านเสด็จมาอาจให้ผมเป็นสื่อการสืบทอดพระศาสนา ผมว่าเป็นบารมีของท่านกัลยาณมิตร ทั้งหลายส่งมา แต่ยังขาดปัจจัย ถ้าเจดีย์ที่สมบารมีแห่งองค์ท่านพร้อมตู้ตกเป็นมูลค่าเกือบ 2000 บาทต่อวัด พร้อมปัจจัยถวายพระผู้รับการถวาย จึงขอความอนุเคราะห์จากพวกพี่ๆ ที่เป็นพุทธศาสนิกชน พี่เทพ พี่สุนีย์ พี่จิ้ว น้องเล็ก เพื่อนๆของพี่ๆ พี่ๆทั้งหลาย เพื่อนตลอดจนผู้ได้อ่านอนุเคราะห์เหตุนี้ การถวายพระบรมสารีริกธาตุแม้เล็กเพียงเท่าเมล็ดผักกาดซึ่งมีเทวดาปกปักษ์รักษา อานิสงค์การถวายพระสรีรธาตุแม้เล็กเพียงนั้น เปรียบเช่นดั่ง
สร้างเจดีย์ 1 องค์ แต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาด้วยครับ แค่นึกก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว ดั่งนี้แลจึงควรกล่าวคำแผ่ส่วนกุศล ดั่งข้าพเจ้านำบทแผ่
ข้าพเจ้า และผู้ศรัทธาที่จะร่วมกันถวายปัจจัยในกาลสร้างตู้บรรจุสรีรธาตุ ขอผลแห่งมหาบุญนี้จงสำเร็จแด่ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเทพยดาเจ้าทุกชั้นฟ้า ทุกรูป ทุกนาม 20 ชั้นพรหม 6 ชั้นเทวโลก อบายภูมิทั้ง 4 เจ้ากรรม และ นายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติหานับได้ไม่ จนถึงปัจจุบันชาติก็ดี ไม่ว่าท่าน พวกท่านจะอยู่ภพใด ภูมิใดก็ตาม ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรด ทรงเมตตาเปิดทั้งสามภพให้เห็นถึงกันหมด เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ขอพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมารับ และ ได้รับ ซึ่งผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันถวายปัจจัยในการสร้างตู้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน สาธุชน ได้สักการะ กราบไหว้อย่างใกล้ชิดในกรอบกระจก 6 เหลี่ยม และนี่คือสิ่งเดียวที่เปรียบเสมือนองค์ท่าน เพราะมาจากสรีระองค์ท่าน ขอพวกท่านเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายจงโปรดอโหสิกรรม และยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าและพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อถวายเป็นอภัยทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยอำนาจแห่งผลบุญนี้เทอญ.....>>

กรุณาส่ง นายสุพจน์ กฤษณวิภาคพร (Cyber Learners Institute)
200/61 หมู่ 5 หมู่บ้านปริญสิริ ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 TEL: 089-484-6244, 081-611-8773
หรือโอนเข้าบัญชี นายสุพจน์ กฤษณวิภาคพร
เลขที่บัญชี 065-0-24044-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส เอกมัย- รามอิทรา ออมทรัพย์

พุทธัง อะนันตัง ธัมมังจักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ>>

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,547 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย