ขอบอกบุญอุปถัมภ์ถวายหนังสือเรียนนักธรรมตรี,โท,เอก ๘๐ ชุด

 watsongoei    30 มิ.ย. 2564

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญอุปถัมภ์ถวายหนังสือเรียนนักธรรมตรี,โท,เอก ๘๐ ชุด
ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร เชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือเรียนนักธรรมแด่พระสงฆ์สามเณร ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ชุด ดังนี้
๑ เป็นเจ้าภาพชุดนักธรรมตรี ๓๐ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๓๙๙ บาท
๒ เป็นเจ้าภาพชุดนักธรรมโท ๒๕ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๓๙๙ บาท
๓ เป็นเจ้าภาพชุดนักธรรมตรี ๒๕ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๓๙๙ บาท
สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ วัดสองเปย / ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ ใลน์ID Watsongpoei2562 Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน) ปิดกองบุญ วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดารทุรกันดาร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,636 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย