โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล บวชพระไม่เสียค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๔

 brightpong    2 มี.ค. 2564


🔰 โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล 🔰
สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน บวชไม่เสียค่าใช้จ่าย!

ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๒๐ พฤศจิกายน ๖๔

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์ ให้การอบรมสั่งสอนพระบวชใหม่ในโครงการ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

_______________________
🔰 เปิดรับสมัคร ผู้มีความตั้งใจจริงบวชพระปฏิบัติธรรม
ตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

✅คุณสมบัติผู้สมัครบวช
๑. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒. อยู่วัดได้ตั้งแต่ ๑๐ กรกฎาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๖๔
๓. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
๔. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ

✅กำหนดการสังเขป
๑๐ ก.ค.๖๔ เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
๑๗ ก.ค. ๖๔ พิธีขอขมาผู้ปกครองและขลิบผมนาค
๑๘ ก.ค. ๖๔ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑๙ ก.ค.- ๑๙ พ.ย. ๖๔ อยู่วัดปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล รวมตลอดโครงการ ๑๓๓
วัน ๒๐ พ.ย. ๖๔ วันลาสิกขา (ท่านใดประสงค์บวชต่อ ไม่บังคับสึก)

สมัครบวชและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์บวชวัดป่า www.buatwatpa.com
_______________________________
📘 ผู้สมัครบวชทุกท่าน โปรดอ่านทำความเข้าใจในระเบียบโครงการดังต่อไปนี้ก่อนสมัครบวช

🔰 ระเบียบของโครงการ
๑.โครงการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจจริง บวชปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระป่ากรรมฐาน
๒.ผู้สมัครบวชจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ใบรับรองแพทย์ ที่ผู้สมัครต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง)
๓.ผู้สมัครบวช สามารถบวชจนจบตามระยะเวลาโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ค.- ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ( ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล รวมบวชระยะเวลาทั้งหมด ๑๓๓ วัน)
๔.ผู้สมัครบวช เป็นบุคคลที่ตรงตาม คุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามกฏมหาเถรสมาคม (ดูรูปกรอบสีเขียวด้านล่าง)
๕.ผู้สมัครบวช เป็นผู้สมัครใจยินยอมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ และกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด
๖.ผู้สมัครบวช เป็นผู้สมัครใจที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังตามแนวทางปฏิปทาพระป่ากรรมฐาน
๗.ผู้สมัครบวช เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
๘.ผู้สมัครบวช เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติด เป็นผู้กินง่าย อยู่ง่าย มีความอดทน ไม่เกียจคร้าน
๙.ผู้สมัครบวช ห้ามพกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้กับตัวขณะบวชพระอยู่ (ข้อห้ามของทางวัด)
๑๐.ผู้สมัครบวช จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด
๑๑.โครงการจัดบวชที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ผู้สมัครบวชในโครงการจะไม่สามารถขอย้ายไปอยู่วัดอื่นๆ ได้
๑๒.เมื่อบวชครบตามระยะเวลาโครงการแล้ว ถ้าท่านใดประสงค์บวชต่อยาว สามารถบวชต่อได้ ไม่บังคับสึก
๑๓.ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับบุคคล ผู้มีประวัติการรักษาด้านจิตเภท(Schizophrenia) และบุคคลต่างศาสนา
๑๔.การสมัครบวชจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ส่งหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ตามความเป็นจริง / ใบรับรองแพทย์ต้องตรวจครบทั้ง ๔ รายการตามที่โครงการแจ้งไว้ / รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรงชัดเจน/ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนอ่านได้ชัดเจน)
๑๕.สิ่งที่ผู้สมัครบวชต้องเตรียมมาเองตอนเข้าวัด คือ ชุดขาว ๒-๓ ชุดสำหรับอยู่ผ้าขาวหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันบวช และของใช้ส่วนตัว นอกนั้นทางโครงการจะจัดเตรียมมาให้ทั้งหมด
๑๖.ทางโครงการจัดเตรียมอัฐบริขารผ้าไตรจีวรต่าง ๆ ไว้ให้ผู้สมัครบวชทุกคน ผู้สมัครบวชท่านใดที่ประสงค์จัดเตรียมมาเอง จำเป็นต้องปรึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อให้อัฐบริขารที่เตรียมมาตรงตามพระวินัยและระเบียบของทางวัดป่ากรรมฐาน
๑๗.โครงการบวชนี้เกิดขึ้นได้จากความเมตตาของพระอาจารย์ และด้วยกำลังจิตศรัทธาของบุคคลทั่วไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่
๑๘.ข้อมูลวัดเบื้องต้นที่ผู้สมัครบวชพึงรับทราบ กุฏิเป็นเพียงกระต๊อปมุงจาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในกุฏิ, พระฉันข้าวมื้อเดียวในบาตร (ตอนบ่ายมีน้ำปานะให้ฉัน), พระไม่จับเงิน (เป็นพระวินัย) , พิธีบวชเป็นพิธีเรียบง่ายตามแนวทางพระป่า ไม่มีรำวงแห่ดนตรี ไม่มีโปรยทาน, พระทุกรูปภายในวัดห้ามพกโทรศัพท์มือถือเด็ดขาดเป็นกฏข้อห้ามของวัด , พระอาจารย์เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ทุกคนต่างให้ความเคารพเป็นอย่างสูง พึงปฏิบัติตามคำสั่งและเชื่อฟังท่านอย่างเคร่งครัด , พระในวัดเคร่งครัดพระวินัย ๒๒๗ ข้อเป็นอย่างมากผู้สมัครบวชจึงควรอ่านทำความเข้าใจ ศีล ๒๒๗ ข้อในเบื้องต้นไว้ก่อนด้วย สามารถอ่านได้ที่ www.buatwatpa.com/thamma

_______________________________

🔰 กำหนดการโครงการบวช
🕛 วันที่ ๑ มีนาคม - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
▪ เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการบวช ท่านใดประสงค์บวชแน่นอนให้สมัครเนิ่นๆไว้ ช่วงใกล้ปิดรับสมัครอาจเต็มก่อนได้

🕛 วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
▪ ผู้สมัครบวชทุกท่านเดินทางเข้าวัด เพื่ออยู่ผ้าขาวหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันบวชพระ โครงการมีรถตู้พาไปวัด ขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ อยู่ติดสถานี BTS อารีย์ รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

🕛 วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
▪ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครองลาอุปสมบท และพิธีขลิบผมนาค เปิดโอกาสให้บิดามารดาญาติผู้บวชได้ขลิบผมนาค
▪ เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา
▪ เวลา ๒๑.๐๐ น. ญาติผู้ปกครองเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (วัดมีสถานที่พักให้ญาติผู้ปกครอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ญาติผู้ปกครองสามารถติดต่อพระเวรศาลาเพื่อขอเข้าพักได้)

🕛 วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
▪ เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติผู้ปกครอง ตักบาตรพระอาจารย์ พระสงฆ์ ณ ลานตักบาตรหน้าพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
▪ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ วิสุงคามสีมา วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

🕛 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
▪ พระภิกษุผู้บวชในโครงการอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตลอดระยะเวลารวม ๑ พรรษา กับ ๑ จีวรกาลเต็ม

🕛 วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
▪ หลังฉันจังหันเช้าเสร็จ ลาสิกขา ทำความสะอาดเสนาสนะและอัฐบริขารให้เรียบร้อย สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา (ผู้ประสงค์บวชต่อ ทางโครงการไม่บังคับลาสิกขา)
_______________________________

🔰การสมัครบวช
สมัครช่องทางออนไลน์ กรอกข้อมูลสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์นี้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง เมื่อกรอกข้อมูลสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

หลักฐานการสมัครที่ใช้
๑.ใบรับรองแพทย์ ที่มีการตรวจ ๔ รายการ ตามนี้
ก). ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ข). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
ค). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา เอชไอวี (HIV)
ง). ผลตรวจปัสสาวะหรือผลเจาะเลือด หาสารเสพติดในร่างกาย
จำเป็นต้องตรวจให้ครบทั้ง ๔ รายการ ถ้าตรวจไม่ครบการสมัครบวชจะไม่ผ่าน สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกทั่วไป
๒. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ชัดเจนไม่เบลอ (ถ่ายด้วยกล้องมือถือได้)
๓. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน

แล้วให้ผู้สมัครถ่ายรูปใบรับรองแพทย์ให้ชัดเจนทุกหน้า(หลักฐานข้อ ๑) รวมทั้ง รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร(หลักฐานข้อ ๒) และรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน(หลักฐานข้อ ๓) ส่งหลักฐานรูปถ่ายทั้งสามข้อ มาให้เจ้าหน้าที่ในทางช่องทางไลน์

✅ Line ID : sp_pong2020 หรือสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทร. 0936395293 (รูปโปรไฟล์การ์ตูนเด็กผู้ชายเสื้อสีแดง ชื่อไลน์ Brightpong)

หลังส่งหลักฐานทางไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และจะแจ้งยืนยันความสมบูรณ์ในการสมัครบวชให้ทราบอีกครั้ง ให้ผู้สมัครเก็บใบรับรองแพทย์จริงไว้ แล้วนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกที่เดินทางเข้าวัด วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อหลักฐานการสมัครถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดึงเข้ากลุ่มไลน์ ไว้สำหรับแจ้งข้อมูลการเตรียมตัวไปวัด แจ้งข้อมูลต่างๆ และใช้เป็นช่องทางสื่อสารถามตอบข้อสงสัยกับผู้สมัครบวช

📂 กรณีผู้สมัครบวช ไม่มี Line หรือ ไม่มีมือถือ หรือสมัครทางออนไลน์ไม่เป็น สามารถให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์และส่งหลักฐานรูปถ่ายแทนได้
_______________________________
📢 รายละเอียดโครงการบวชเพิ่มเติม
เว็บไซต์บวชวัดป่า www.buatwatpa.com

สามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชหมู่พระในโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.buatwatpa.com/donate

ติอต่อสอบถาม
คุณนุ่น 096-101-9501 (สะดวกช่วง 10.00-14.00 น.)
คุณบอย 092-273-5441 (สะดวกช่วง 14.00-18.00 น.)
คุณพงษ์ 093-639-5293 (สะดวกช่วง 18.00-23.00 น.)

ID LINE : sp_pong2020 ส่งคำถามไว้ได้ตลอด เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตอบไลน์เรื่อยๆ (ชื่อไลน์ Brightpong)

Fanpage Facebook : กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Personal Page Facebook : นิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน
_______________________________ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.buatwatpa.com


  3,924 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย