ขอเชิญร่วมมหากุศล เ็ป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีศรีชัยผาผึ้ง เพื่อติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง

 thaipagoda    27 มิ.ย. 2554

ขอเชิญร่วมมหากุศล เ็ป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีศรีชัยผาผึ้ง
เพื่อติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง จากพลังงานแสงอาทิตย์
โดยรอบพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ตามที่สำนักสงฆ์ผาผึ้งร่วมกับคณะพุทธบริษัท ได้ดำเนินการจัดสร้าง พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง จนแล้วเสร็จและได้จัดพิธีฉลองสมโภชน์เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยพิจารณาว่า ณ สถานที่แห่งนี้มีความเป็นอุดมมงคลยิ่ง ด้วยเป็นที่ตั้งของมณฑปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในภัทรกัปป์ และเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แต่ยังขาดดวงประทีปโคมไฟเพื่อส่องสว่างในยามวิกาล

ในการนี้ ประธานการสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง(พระอาจารย์นิล)ได้ปรารภ ถึงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง จากพลังงานแสงอาทิตย์ รอบองค์พระเจดีย์และอาณาบริเวณโดยรอบ ซึ่งประกอบด้วยมณฑปหลวงปู่บรมครู พระเทพโลกอุดร สระบัวพระอุปคุตมหาเถระ และทางเดินขึ้นสักการะองค์พระเจดีย์ทั้งสี่ทิศ

นอกจากนี้ยังมีงานคงค้าง ที่เกี่ยวข้องในส่วนของพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งและงานปฏิปทาสาธารณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน คือการจัดสร้างฉัตรถวายพระอุปคุตมหาเถระ การจัดหาปัจจัยสมทบกองทุน การจัดปฏิบัติธรรมในวาระต่างๆ ณ พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง และการจัดทำโล่ห์กันกระสุนเพื่อมอบให้แก่ผู้พิทักษ์แผ่นดินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นงานสืบเนื่องมาจากการจัดทำผ้ายันต์ครอบจักวาลในการสงเคราะห์ต่อผู้มีหน้าที่พิทักษ์ชาติและพระศาสนา

ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ยังขาดปัจจัยสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมในมหาบุญ มหากุศลครั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานงานของพระศาสนาและงานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินให้แล้วเสร็จโดยสมบุรณ์

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๑๐ นาฬิกา ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ ศาลาข้างกุฏิ๗ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์เจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมในมหากุศลอันประเสริฐครั้งนี้ ขอเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พูนผลในมนุษย์สมบัติทุกๆด้านและสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาไว้ทุกประการจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญท่านที่มีความประสงค์ร่วมบุญผ้าป่าสามัคคีศรีชัยผาผึ้ง เพื่อติดตั้งระบบไฟส่องสว่างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สามารถโอนเงินไ้ด้ที่หมายเลขบัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 189-0-13128-8
ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปรีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ

คณะกรรมการ

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ใหญ่บรมครูพระเทพโลกอุดร

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมญาณมหาเถระ

ชมรมพระวังหน้าและพุทธบริษัททั้งหลาย

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaipagoda.wordpress.com/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,585 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย