ขอเชิญร่วมบุญถวายที่ดิน สำนักสงฆ์กู่แก้วดอนเรือง ต.ทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 socoman    2 พ.ค. 2563


ขอเชิญร่วมทำบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันตามกำลังศรัทธาเน้อ ท่านว่าถวายที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ อานิสงส์มากหลาย เราเป็นเจ้าภาพถวายอาณาเขต พื้นดินลงไปถึงเมืองนาค ข้างบนขึ้นไปถึงเมืองพรหม เน้อ มาร่วมด้วยช่วยกันให้วัดวาอารามมั่นคงถาวรตลอดไปเน้อ

ปัจจุบันนี้วัดที่ตุ๊พี่ทำการก่อสร้างพัฒนาอยู่ ตั้งอยู่ในที่ๆ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ แต่ที่ดินใกล้เคียงแปลงนี้(ที่กำลังหาปัจจัยมาซื้อ) เป็นที่มีโฉนด และสามารถ ก่อให้เกิดความมั่นคง ถาวร ของวัดได้ สืบไป

บริเวณที่จะซื้อเพื่อสร้างวัดนั้น มีเนื้อที่ 3 ไร่ 60 ตรว. เจ้าของที่จะขายให้
ราคา 1 ล้านกว่า

ตอนนี้ก็ยังขาดเจ้าภาพที่ดิน ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่วัด

จึงขอเชิญชวนบอกบุญให้ทุกท่าน ท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมได้ตามกำลังศรัทธาเน้อ

เป็นเจ้าภาพหนึ่งไร่ ไร่ละ ๓๔๐,๐๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพหนึ่งงาน งานละ ๘๔,๐๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพหนึ่งตารางวา ตารางวาละ ๘๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท

หริออาจจะมีโยมท่านใดมีกำลังทรัพย์มาก จะรับเป็นเจ้าภาพที่ทั้งผืนก็ยินดีอย่างมากเน้อ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาลี้ สยุมภู ก๊กใจเย็น 347-2-38069-8

หรือมาทำบุญที่วัดโดยตรง ตามกำลังศรัทธาเน้อ

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ อานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

อานิสงส์ การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔.ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้
ไพศาล
๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ
๑๐.เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาเราจะไม่
ต้องเร่รอน ไม่อดอยาก
๑๑.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพ ตามปรารถนาเป็นทำเลดี
ค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชผลเจริญงอกงาม
๑๒.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาติ
นี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ
  3,605 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย