ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    2 ส.ค. 2561

อานิสงส์การสร้างหน้าต่างพระวิหาร
- ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารแพร่ธรรมจักร บานละ 3,000 บาท จำนวน 26 บาน
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 089 2137759 โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ เจ้าสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรสอบถาม 089 213759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ

อานิสงส์การสร้างประตู หน้าต่างพระอุโบสถ
- ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต
- ท่านที่สร้างประตู ได้อานิสงส์ มีโอกาส ดีๆ สู่ชีวิต ทุกครั้งที่มีคนผ่านประตู เข้าไปไหว้พระ หรือไปปฏิบัติธรรม เราจะได้อานิสงส์ ทั้งทางโลกและทางธรรม

การสร้างวิหารเป็นสังฆทาน เพราะสร้างถวายสงฆ์ มีอานิสงส์มาก
เทวดาองค์หนึ่งมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่า โก จ สพฺพทโท โหติ ตํ เม อกฺขาหิปุจฺฉิโต แปลว่า ใครชื่อว่าให้ทานทุกชนิดข้าพองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกความข้อนั้น พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า โส จสพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ คนที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทานทุกชนิดโรงอุโบสถเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ก็ได้ เป็นที่อาศัยทำสังฆกรรมทุกชนิดผู้บริจาคทรัพย์สร้างอุโบสถ จึงชื่อว่า ให้ทานทุกชนิด คือให้ตั้งแต่ อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เพราะโรงอุโบสถเป็นที่เจริญอายุ วรรณะ สุขะพละและปฏิภาณได้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเสนาสนทาน ไว้ว่า “ เย ททนฺติ อุปสฺสยํ เตสํ ทิวา จะ รตฺโต จะ สทา ปุณฺณํ ปวฑฺติ” แปลความว่า “ผู้ใดให้ที่อยู่อาศัย บุญย่อมเจริญแก่ผู้นั้นตลอดกาลทั้งกลางวันและกลางคืนผู้บริจาคทรัพย์สร้าง อุโบสถจึงชื่อว่า บำเพ็ญ “นพัทธกุศล” คือกุศลที่ให้ผลคือ ความสุขกาย สบายใจอยู่เป็นนิตย์ นึกถึงบุญที่เกิดตจากการสร้างอุโบสถเวลาใด รู้สึกกายสุขใจเวลานั้น เพราะเป็นสถานที่มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามาก โรงอุโบสถยังสำเร็จประโยชน์อยู่ตราบใด ก็ได้บุญอยู่ตราบนั้น ถ้าพระสงฆ์ได้อาศัยอยู่ทุกวันคืน ก็ได้บุญอยู่ทุกวันคืน พระสงฆ์เป็นจำนวนมากตามจำนวนของพระสงฆ์ แม้โรงอุโบสถจะพังจนใช้สังฆกรรมไม่ได้ ถ้าขนเอาส่วนของโรงอุโบสถที่ยังพอใช้ได้ในการก่อสร้างได้ไปใช้ในการก่อสร้างสิ่งอื่น ก็ยังได้บุญอีกครั้งหนึ่ง เพราะสิ่งที่บริจาคไว้ยังประโยชน์ได้อีก เหมือนปลูกต้นไม้มีผลจะได้ผลตลอดอายุของต้นไม้ ออกผลเมื่อใด ได้ผลเมื่อนั้น ออกผลเท่าใด ได้ผลเท่านั้น ต้นไม้ตายแล้วใช้เป็นกระดานก้อสร้างหรือทำของใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ หุงข้าว ต้มแกงได้ ต้นไม้เป็นประโยชน์จนถึงที่สุดเช่นนี้ การสร้างอุโบสถก็เช่นนั้น https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
โครงการบุญวิหารดินแพร่ธรรมจักร


• เปลี่ยน “อยากได้” เป็น “อยากทำ” คือจุดเริ่มที่จะนำสู่ความสำเร็จ

• เวรระงับได้ด้วยขันติธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• อามิสทาน

• "จะตัดบาปกรรม ต้องทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

• วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เผยแผ่เป็นธรรมทาน

• อตฺตโน อุตฺตริ ภเชถ ควรคบคนที่ยิ่งกว่าตน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย