ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    2 ส.ค. 2561

อานิสงส์การสร้างหน้าต่างพระวิหาร
- ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารแพร่ธรรมจักร บานละ 3,000 บาท จำนวน 26 บาน
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 089 2137759 โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ เจ้าสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรสอบถาม 089 213759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ

อานิสงส์การสร้างประตู หน้าต่างพระอุโบสถ
- ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต
- ท่านที่สร้างประตู ได้อานิสงส์ มีโอกาส ดีๆ สู่ชีวิต ทุกครั้งที่มีคนผ่านประตู เข้าไปไหว้พระ หรือไปปฏิบัติธรรม เราจะได้อานิสงส์ ทั้งทางโลกและทางธรรม

การสร้างวิหารเป็นสังฆทาน เพราะสร้างถวายสงฆ์ มีอานิสงส์มาก
เทวดาองค์หนึ่งมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่า โก จ สพฺพทโท โหติ ตํ เม อกฺขาหิปุจฺฉิโต แปลว่า ใครชื่อว่าให้ทานทุกชนิดข้าพองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกความข้อนั้น พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า โส จสพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ คนที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทานทุกชนิดโรงอุโบสถเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ก็ได้ เป็นที่อาศัยทำสังฆกรรมทุกชนิดผู้บริจาคทรัพย์สร้างอุโบสถ จึงชื่อว่า ให้ทานทุกชนิด คือให้ตั้งแต่ อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เพราะโรงอุโบสถเป็นที่เจริญอายุ วรรณะ สุขะพละและปฏิภาณได้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเสนาสนทาน ไว้ว่า “ เย ททนฺติ อุปสฺสยํ เตสํ ทิวา จะ รตฺโต จะ สทา ปุณฺณํ ปวฑฺติ” แปลความว่า “ผู้ใดให้ที่อยู่อาศัย บุญย่อมเจริญแก่ผู้นั้นตลอดกาลทั้งกลางวันและกลางคืนผู้บริจาคทรัพย์สร้าง อุโบสถจึงชื่อว่า บำเพ็ญ “นพัทธกุศล” คือกุศลที่ให้ผลคือ ความสุขกาย สบายใจอยู่เป็นนิตย์ นึกถึงบุญที่เกิดตจากการสร้างอุโบสถเวลาใด รู้สึกกายสุขใจเวลานั้น เพราะเป็นสถานที่มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามาก โรงอุโบสถยังสำเร็จประโยชน์อยู่ตราบใด ก็ได้บุญอยู่ตราบนั้น ถ้าพระสงฆ์ได้อาศัยอยู่ทุกวันคืน ก็ได้บุญอยู่ทุกวันคืน พระสงฆ์เป็นจำนวนมากตามจำนวนของพระสงฆ์ แม้โรงอุโบสถจะพังจนใช้สังฆกรรมไม่ได้ ถ้าขนเอาส่วนของโรงอุโบสถที่ยังพอใช้ได้ในการก่อสร้างได้ไปใช้ในการก่อสร้างสิ่งอื่น ก็ยังได้บุญอีกครั้งหนึ่ง เพราะสิ่งที่บริจาคไว้ยังประโยชน์ได้อีก เหมือนปลูกต้นไม้มีผลจะได้ผลตลอดอายุของต้นไม้ ออกผลเมื่อใด ได้ผลเมื่อนั้น ออกผลเท่าใด ได้ผลเท่านั้น ต้นไม้ตายแล้วใช้เป็นกระดานก้อสร้างหรือทำของใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ หุงข้าว ต้มแกงได้ ต้นไม้เป็นประโยชน์จนถึงที่สุดเช่นนี้ การสร้างอุโบสถก็เช่นนั้น
โครงการบุญวิหารดินแพร่ธรรมจักร


ชมขอมูลเพิ่มเติมที่ เฟชบุ็ค แพร่ธรรมจักร


สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่ากตัญญูวันแม่แห่งชาติ และร่วมพิธีล้างเท้า กราบตักขอขมากรรมบิดา มารดา
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐ โทร ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙
วัน อาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙
เนื่องในวาระ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ขอเชิญพสกนิกร คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน และ ลูก ๆ ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าป่ากตัญญู วันแม่แห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำบุญให้บิดา มารดา บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ปัจจัยสมทบทุนสร้างวิหารดินแพร่ธรรมจักร และเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่ธรรมะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ้งทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้เปิดให้ พระภิกษุ สามเณร และญาติโยมโยคีเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี
เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู เสริมสร้างขวัญกำลังใจพ่อแม่ ให้ท่านมีกำลังใจ มีสุขภาพแข็งแรง ได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษบิดามารดาที่ล่วงลับไป ให้ลูกได้กราบขอขมากรรมพ่อแม่ ที่ลูก ๆ อาจประมาทล่วงเกินท่าน เพื่อชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้า ไม่ติดขัด เพราะกรรม และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ทางสำนัก จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่ากตัญญู ปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างวิหารดินที่กำลังก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และใช้เป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร และโยคี ผู้มาปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา ตลอดปี
นอกจากมีบุญถวายผ้าป่าแล้ว ทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้จัดพิธี กราบตักขอขมากรรม ล้างเท้าพ่อแม่ ขอขมากรรมที่ล่วงเกินพ่อแม่ ให้ลูก ๆ ได้ล้างเท้า ขอขมากรรมที่ล่วงเกินท่าน ขอพรท่านให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่องยิ่ง ๆ ขึ้น ให้พาพ่อแม่ หรือผู้ที่เราเคารพนับถือมาด้วย
กำหนดการทอดถวายผ้าป่ากตัญญู “วันแม่แห่งชาติ” วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า ณ ศาลาปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร เวลา ๐๙.๐๐ น.ตั้งองค์ผ้าป่ากตัญญูวันแม่แห่งชาติ เวลา ๐๙.๓๐ น. ไหว้พระ รับศีล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมถวายองค์ผ้าป่ากตัญญู “ วันแม่แห่งชาติ ” เวลา ๑๐.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยาย พิธีล้างเท้า ขอขมากรรมบิดา-มารดา ลูกกราบตักพ่อแม่ขอขมา พ่อแม่อวยพรลูก ๆ (ให้นำดอกมะลิ พวงมาลัย ดอกไม้ หรือสิ่งของมอบให้บิดามารดาด้วย) เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะศรัทธาร้องเพลงค่าน้ำนม เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ สรรเสริญพระบารมีฯ – พระสงฆ์ให้พร ฉันภัตตาหารเพล คณะศรัทธาร่วมรับทานอาหาร หมายเหตุ เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหารถวายพระ และออกโรงทาน เลี้ยงผู้มาร่วมบุญ ติดต่อที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรสอบถาม ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙ หรือร่วมบุญที่ เลขที่บัญชี ๙๘๑-๐-๕๒๑๕๓-๗ ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความเป็นผู้รู้คุณและตอบแทน คือเครื่องหมายของคนดี”อานิสงส์การสร้างหน้าต่างพระวิหาร
- ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต


วิหารดิน


ฉาบดิน


โครงการสร้างวิหารดินแพร่ธรรมจักร ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ ประมาณ 99% แล้ว เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อย ติดระบบไฟฟ้าอีกนิด กำหนดการทำบุญวันที่ 30 ธันวาคม 2561 สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่าน เจริญพร


  3,331 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย