เชิญร่วมอุปสมบทพระกรรมฐาน หรือเป็นเจ้าภาพ รับบวชพระ15 รูป ที่ยุวพุทธฯ

 kaveebsc    23 พ.ค. 2554

เชิญร่วมอุปสมบทพระกรรมฐาน หรือเป็นเจ้าภาพ รับบวชพระ15 รูป ที่ยุวพุทธฯ

โครงการอุปสมบทพระกรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

--------------------------------------------------------

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เห็นความสำคัญและอานิสงส์ของการอุปสมบทสืบทอดพระพุทธศาสนา
จึงได้จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อัครศาสนูปถัมภก
พระประมุขผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
จึงขอเชิญชวนกุลบุตรผู้สนใจอุปสมบทและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตลอดพรรษา(๓ เดือน)ในปี ๒๕๕๔
โดยมี พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะภาค ๑
กรรมการมหาเถระสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการและพระอุปัชฌาย์

พร้อมทั้งมีวิปัสสนาจารย์ดูแลตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้อุปสมบททดแทนพระคุณบุพการี

๓. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตลอดพรรษา


กำหนดการ

พบพระอุปัชฌาย์วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

ปฏิบัติธรรมเตรียมอุปสมบท
วันศุกร์ ที่ ๘ ถึง วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
รักษาศีล ๘ ณ ยุวพุทธฯ เพชรเกษม ๕๔

พิธีขอขมา และปลงผม วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ ยุวพุทธฯ เพชรเกษม๕๔

อุปสมบท วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒) และ
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ ๓)


รับผู้อุปสมบทจำพรรษาที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒ ปทุมธานี) ๘ ท่าน

รับผู้อุปสมบทจำพรรษาที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม(ศูนย์ ๓ ชุมพร) ๗ ท่าน

- รวม ๑๕ ท่านเท่านั้น -


2

คณะกรรมการโครงการ
ประธานที่ปรึกษา และพระอุปัชฌาย์
พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๑
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ที่ปรึกษาโครงการ

- พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต)
รองเจ้าคณะภาค ๑๗ เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม

- พระครูโสตถิยาธิคุณ (หลวงพ่อโปร่ง โชติโก)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน

พระวิปัสสนาจารย์
- ศูนย์วิปัสสนา ยุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ มหาบัณฑิตสายวิปัสสนาภาวนา
จากวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

- ศูนย์วิปัสสนา ยุวพุทธฯ สวนประไพธรรม พระคเชนทร์ สุนฺทโร

ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
นายอนุรุธ ว่องวานิช

ประธานดำเนินงาน ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ
พ.ต.อ.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์

ประธานดำเนินงาน ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม
รศ.วารินทร์ มาศกุล

กรรมการโครงการ
คณะกรรมการยุวพุทธิกสมาคมฯ ทุกท่าน

คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ (จำนวน ๑๕ ท่าน)

๑. ชาย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน ๕๐ ปี
๒. มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ ตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้
๓. มีสุขภาพกายแข็งแรง โดยต้องมีใบรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบัน
- ไม่เป็นโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ
- ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ หัด อีสุกอีใส เท้าช้าง เรื้อน
- จิตใจปกติ ไม่เป็นโรคเครียด โรคจิตประสาทต่างๆ
๔. ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด (แม้กระทั่งยาดม)
๕. ถ้ามีเรื่องพัวพัน หรือหนี้สิน ต้องจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย
๖. ถ้าฟันเลี่ยม เงิน ทอง นาค เพื่อความสวยงาม พึงถอดออกเสีย
๗. สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ลาสิกขาก่อนกำหนด
๘. มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่ถูกบังคับ จ้างวาน ขอร้องจากผู้ใด
๙. สามารถ ท่องคำขอบรรพชา อุปสมบทที่กำหนดไว้ได้
๑๐. นั่งสมาธิได้อย่างน้อย ๓๐ นาที
๑๑. เดินจงกรมอย่างตั้งใจได้ ๓๐ นาที
๑๒. นั่งคุกเข่า-นั่งพับเพียบ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นได้ขั้นต่ำ ๓๐ นาที
๑๓. ระหว่างปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อม ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
๑๕. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม-3-


สิ่งที่พระนวกะ(พระบวชใหม่) ต้องปฏิบัติ
๑. ตื่นนอน ๐๓.๓๐ น. ทุกวัน
๒. บิณฑบาต
๓. ฟังธรรม
๔. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น
๕. รักษาศีล และพระวินัยอย่างเคร่งครัด
๖. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๗. ห่มผ้าเรียบร้อย เป็นปริมณฑล
๘. เคารพเชื่อฟังพระวิปัสสนาจารย์ และพระพี่เลี้ยง

หลักสูตรพระปริยัติธรรม
๑. ศึกษาพระวินัยจากหนังสือนวโกวาท
๒. พระไตรปิฎก – ประวัติ และความสำคัญของพระไตรปิฎกของเถรวาท
๓. พุทธประวัติ
๔. ประวัติพระอรหันตสาวกที่สำคัญ เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระองคุลิมาล
๕. ปัจฉิมโอวาท
๖. หลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เช่น ไตรสิกขา, อริยสัจ ๔, มรรค ๘
๗. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
๘. มงคล ๓๘ ประการ
๙. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนา
๑. การขึ้นกรรมฐาน เช่น ศีลวิสุทธิ สอนอิริยาบทต่างๆ วิถีจิต การกำหนดที่ถูกต้อง ฯลฯ
๒. สอบอารมณ์
๓. ก่อนตายเป็นอย่างไร ? ตายแล้วไปไหน ? การแยกตัวของธาตุทั้ง ๔
๔. บรรยายสรุปปฏิบัติวิปัสสนาได้อะไร จะนำไปใช้ได้อย่างไร?

บทสวดมนต์
๑. ทำวัตรเช้า – เย็นแปล
๒. บทสวดถวายพรพระ(พาหุง-มหากา)
๓. บทอนุโมทนาวิธี (ยะถา-สัพพี, มงคลจักรวาลน้อย, อายุโท, สัพพะโร, ฯลฯ)
๔. บทแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล
๕. สวดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๖. บทพิจารณาปัจจัย-4-


กิจกรรมอื่นๆ
๑. ฟังปาติโมกข์
๒. รับผ้ากฐิน

ค่าใช้จ่าย
โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอัฐบริขาร และ พิธีอุปสมบท รูปละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าปัจจัยไทยธรรม รูปละ ๒,๐๐๐ บาท
ผู้เข้าร่วมอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอานิสงส์แห่งการบรรพชา อุปสมบท
องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงพระชนม์อยู่
องค์สมเด็จพระบรมปรารถเรื่องการอุปสมบทบรรพชา
ในพระพุทธศาสนา ตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชานี้
มีอานิสงส์พิเศษ อานิสงส์แห่งบุญอื่น มีการสร้างวิหารทานก็ดี
การถวายสังฆทานก็ดี ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี
บุคคลที่จะพึ่งได้ต้องโมทนาก่อน แต่ว่าการอุปสมบทบรรพชานี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า
สมมุติว่า บุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น
แล้วบิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อ ลูกกับแม่
ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่บรรพชานั้น บิดามารดาก็ไม่ทราบ
แต่ทว่าบิดามารดาย่อมได้อานิสงส์โดยสมบูรณ์

ตามประเพณีไทยนั้น เมื่อลูกชายบ้านไหนถึงเกณฑ์จะบวชพระ
หรือที่เรียกว่าอายุครบบวช คือ ๒๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
ผู้ใหญ่จะจัดการให้ลูกหลานของตนทําการบวชเป็นพระภิกษุในศาสนา
เพื่อเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

ท่านที่บวชป็นเณรแล้วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามธรรมวินัย
ถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดา
ไม่สามารถจะทรงจิตเป็นฌาน ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์ได้ถึง ๓๐ กัป
ถ้าทำจิตของตนเกือบเป็นฌาน ได้ฌานสมาบัติ
ตายจากความเป็นคนจะเกิดเป็นพรหม มีอายุอยู่ถึง ๓๐ กัป
ส่วนมารดาบิดา ย่อมได้อานิสงส์ ๑๕ กัป คือครึ่งหนึ่งของเณร
บุคคลผู้มีวาสนาบารมี คือมีศรัทธาแก่กล้า
ตั้งใจอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นพระสงฆ์
เมื่อบวชแล้วปฏิบัติชอบ ประกอบไปด้วยคุณธรรม
คือ มีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ ท่านที่บวชเป็นพระด้วยตนเอง
จะมีอานิสงส์อยู่เป็นเทวดาหรือพรหม ๖๐ กัป
บิดามารดาจะได้คนละ ๓๐ กัป นี้เป็นอานิสงส์พิเศษ

แต่ทว่าภิกษุสามเณรท่านใดทำผิดบทบัญญัติในพระพุทธศาสนา
ก็พึ่งทราบว่าเวลาตายก็มีอเวจีเป็นที่ไปเหมือนกัน
อานิสงส์ที่พึงได้ใหญ่ เพียงใดโทษก็มีเพียงนั้น

สำหรับผู้ที่ช่วยในการบวช การอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา
คือบำเพ็ญกุศลร่วมกับเขา ด้วยจตุปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง
ช่วยขวนขวายในกิจการงานในการที่จะอุปสมบทบ้าง
อย่างนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่า
ท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์เสวยความสุขอยู่บนสวรรค์
หรือในพรหมโลกคนละ ๘ กัป

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล และญาติมิตรของผู้อุปสมบท
ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบท
พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ระหว่างเข้าพรรษา ตามกำลังศรัทธา


กำหนดการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ (ที่วัดพิชยญาติการาม)
เวลา ๑๗.๐๐ น. พบพระอุปัชฌาย์

วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ถือศีล ๘ ณ ยุวพุทธฯเพชรเกษม ๕๔)
ปฏิบัติธรรมเตรียมอุปสมบท วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ถึงวันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ที่ยุวพุทธิกสมาคม เพชรเกษม ๕๔)
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีขอขมาผู้ปกครอง
ปลงผม
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
เทศน์สอนนาค

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร)
๐๘.๐๐ น. คณะผู้อุปสมบทและญาติ พร้อมกันที่วัด
๐๙.๐๐ น. แห่นาครอบพระอุโบสถ
๐๙.๓๐ น. เจ้าภาพ ญาติโยม มอบผ้าไตร
บรรพชาเป็นสามเณร
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร
๑๒.๓๐ น. พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ
บิดา มารดา ถวายบาตร
๑๓.๐๐ น. อุปสมบทเป็นพระภิกษุ (ทีละชุด ๆ ละ ๓ ท่าน)
พิธีอุปสมบทญัติ...จนกว่าจะแล้วเสร็จ
เจ้าภาพ ญาติโยม ถวายบริขาร

หมายเหตุ - กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- พระนวกะ ที่จำพรรษาศูนย์ ๒ (ปทุมธานี) เดินทางเข้าศูนย์หลังพิธีอุปสมบทแล้วเสร็จ
- พระนวกะ ที่จำพรรษาศูนย์ ๓ (ชุมพร) เดินทางเข้าพำนักที่ศูนย์ ๑ (เพชรเกษม๕๔) ก่อน
แล้วจึงเดินทางไปชุมพรวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๔ หลังฉันภัตตาหารเพล

ใบแสดงความจำนงบริจาค
สนับสนุนโครงการอุปสมบท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2554

ข้าพเจ้า.......................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่............หมู่.............หมู่บ้าน/อาคาร........................................ซอย........................................
ถนน.............................................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ..................................
จังหวัด............................................................ปณ. ...................................
โทรศัพท์..........................................................มือถือ..................................................................................

มีความประสงค์ร่วมทำบุญ
• ค่าอาหาร น้ำปานะระหว่างเตรียมความพร้อม ...........วันๆละ 5,000.- เป็นเงิน.........................บาท
• ค่าอัฐบริขารและพิธีอุปสมบท ..............รูปๆละ 15,000.- เป็นเงิน.........................บาท
• ค่าเครื่องไทยธรรมในพิธีอุปสมบท ..............รูปๆละ 2,000.- เป็นเงิน.........................บาท
• ถวายภัตตาหารเช้า-เพล ระหว่างเข้าพรรษา ..............วันๆละ 3,000.- เป็นเงิน.........................บาท
• ถวายน้ำปานะระหว่างเข้าพรรษา ..............วันๆละ 1,000.- เป็นเงิน.........................บาท
• ร่วมทำบุญตามศรัทธา เป็นเงิน.........................บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน.........................บาท

ต้องการอนุโมทนาบัตรในนาม...................................................................................................................................................................


บริจาคโดย
 เงินสด  ธนาณัติ  เช็คขีดคร่อม
 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ”
ธ.กรุงเทพ/ท่าพระ เลขที่ 141-0-74600-0
ธ.กรุงไทย/ภาษีเจริญ เลขที่ 025-1-34213-1
ธ.กสิกรไทย/ภาษีเจริญ เลขที่ 034-2-69529-9
ลงชื่อ.................................................
วันที่................/................./..............

* ท่านผู้บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก pay-in และใบแจ้งความจำนงบริจาคนี้
ไปยังโทรสารหมายเลข 02-413-3131 เพื่อจะได้ออกอนุโมทนาให้ท่านต่อไป
*ขอเชิญท่านเจ้าภาพผ้าไตร ไทยธรรม ร่วมพิธีอุปสมบท วันที่ 13 กรกฎาคม 54 ณ วัดพิชยญาติการาม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล
ใบอนุโมทนาบัตรของสมาคมสามารถนำไปหักลดภาษีได้ตามที่กฏหมายกำหนด
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,602 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย