เรื่อง การเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของ นิบาตชาดก 547 ชาติเพื่อเป็นธรรมทาน

 sirimontien@gmail.com    8 พ.ย. 2560

กราบเรียนนมัสการ พระสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศาสนาพุทธ

ข้าพเจ้าครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร ขออนุญาตนำภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของ นิบาตชาดก 547 ชาติทั้งหมด ในกรณีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นในรูปแบบอื่นถ่ายทอดแทนอาทิ เสียงเทศก์ของพระสงฆ์ เสียงบรรยายของบุคคลทั่วไป และข้อความอธิบายชาดก
และภาพยนตร์ Animation เรืองพระพุทธศาสดา ฉบับเต็มเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซี้ง เพื่อให้เป็นหลักแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วย.

ครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร
ผู้รวบรวมและจัดทำ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ข้อมูลทาง youtube ทั้งหมดที่ได้คัดเลือกแล้ว


  3,581 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย