ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญในการถวายหนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น เพื่อถวายแก่พระพระภิกษุ ภิกษุณี,สามเณร สามเณรี ,อุบาสก อุบาสิกาในแต่พื้นที่อาตมาได้เดินทางไปศึกษาธรรมในพื่นที่ต่างๆ เช่น วัด สำนักสงฆ์ที่ขาดแคลน จึงขอบอกบุญทุกๆท่านเพื่อเป็นธร

 Webmaster    13 ก.พ. 2564

📢📢สะพานบุญ📢📢
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญในการถวายหนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น เพื่อถวายแก่พระพระภิกษุ ภิกษุณี,สามเณร สามเณรี ,อุบาสก อุบาสิกาในแต่พื้นที่อาตมาได้เดินทางไปศึกษาธรรมในพื่นที่ต่างๆ เช่น วัด สำนักสงฆ์ที่ขาดแคลน จึงขอบอกบุญทุกๆท่านเพื่อเป็นธรรมทาน
จำนวน 1,000 กองบุญๆละ 40 บาท
หรือ 🔆ตามกำลังศรัทธา 🔆

🚩ทำบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: พระวชิรธีรธรรม ก้างออนตา
บัญชีเลขที่: 074-8-93025-6

#ขณะนี้มีผู้ร่วมบุญมา จำนวน 211 กองบุญ ยังขาดอีก 789 กองบุญ
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายประเสริฐ นางนิ่ม ก้างออนตา พร้อมครอบครัว 1 กองบุญ
2.น.ส.ธีรารัตน์ วันกิ่ง และครอบครัว 12 กองบุญ
3.น.ส.สุภาพร สืบเนือง 9 กองบุญ
4.พ.อ.อ. ธนวัฒน์ นิ่มนวล และครอบครัว 10 กองบุญ
5.คุณครูณัฐกฤตา แสงวิลัย 5 กองบุญ
6.คุณธนภรณ์ เมืองสุวรรณ์ 5 กองบุญ
7.พ.อ.อ.นพดล ดวงแก้ว และครอบครัว 3 กองบุญ
8.ท่านนายกสุรศักดิ์ จ.สระแก้ว 50 กองบุญ
9.น.ส.นภาพร ราชวงศ์ 3 กองบุญ
10.พ่อหลวงพิชัย แม่หลวงลดาวัลย์ ชุ่มมงคล และครอบครัว 7 กองบุญ
11.นางสาว รวิสรา คงศรีสวัสดิ์ และครอบครัว 5 กองบุญ
12.แม่หมวย เลิศเกษม 1 กองบุญ
13.น.ส.ปาริฉัตร เลิศเกษม 1 กองบุญ
14.น.ส.วิภาวี เลิศเกษม 1 กองบุญ
15.นาย ภานุวัตร ธรรมใจ 1 กองบุญ
16.คุณมณธนี วิลค๊อกซ์ 5 กองบุญ
17.คุณสายรุ้ง คุณ เขมจิราสาระตา 5 กองบุญ
18.อ.สมเดช เครือวาระ 5 กองบุญ
19.น.ท.วีระวงศ์ วีระธรรมวิวัฒน์ และครอบครัว 3 กองบุญ
20.คุณพิชญ์ณัฏฐ์-คุณกัญญ์เขมณัฐน์ ก้างออนตาพูน 5 กองบุญ
21. น.ส.พรธันวา เหล่าทองมีสกุล และครอบครัว 2 กองบุญ
22. น.ส.พรนัชชา เกิดนาแซง และครอบครัว 2 กองบุญ
23. พ.อ.ต. วัลลภ แป้นเปีย และครอบครัว 5 กองบุญ
24.น.ส.กุลิสร พลฤทธิ์ และครอบครัว 2 กองบุญ
25.นายทวี หุบชะบา และครอบครัว 25 กองบุญ
26.พ่ออุ้ยชื่น แม่อุ้ยนาง กันทะวงศ์ 1 กอง
27.นายศราวุธ นางพรทิพย์ ศักดิ์แสน 1 กอง
28.น.ส.ณณิชญา ใจอากะ 1 กอง
29.พ่อศุกร์ แม่สุขคำ ใจอากะ 100 บาท
30.แม่รำไพร แสงวิลัย 100 บาท
31.นายเวช กันทวี 1 กอง
32.นางจันทร์ฟอง วงค์ตั้ง 1 กอง
33.นางน้ำฝน คำเปลือง 1 กอง
34.นางสุภาวรรณ ยองขอด 1 กอง
35.นางเหมย ชมรช 1 กอง
36.นางอัญชลี ศรีน้อย นายจิรยุทธ ตาผง ด.ช.จิรยุทธ ตาผง ด.ญ.จิรภัทร ตาผง ด.ญ.พิมพ์พิชชา ตาผง ด.ญ.อุษวีร์ ตาผง 5 กอง
37.น.ส.เอมวิกา อุดคำ , นายณัชพล คงคา 2 กองบุญ
38.น.ส.จิรนันท์ กันธาอ้าย พร้อมครอบครัว 10 กองบุญ
39.นายศิโรรัตน์ โกแสนตอ
5 กองบุญ
40.น.ส.พรสุดา พรมจันติ๊บ พร้อมครอบครัว 5 กองบุญ
41.แม่ลำเพ็ญ ศรีน้อย 1 กองบุญ
42.พ่อวิชัย- แม่บัวคลี่-นางผกามาส-นายเชวงศักดิ์ ทองภูธร -น.ส.สุชาดา จี้ปูคำ 5 กองบุญ
***********************
#เมื่อยอดครบตามจำนวน ขออนุญาตปิดยอดทันที
สาธุๆๆๆ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน

หนังสือทั้ง 10 เล่ม จะมีพระสูตร ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแยกพระสูตรในแต่ละภาคที่แตกต่างกัน เหตุเพราะเดินทางไปหลายจังหวัดทั่วเมืองไทย ส่วนใหญ่มีชาวพุทธที่เป็นพุทธบริษัท 4 ได้มีความสนใจที่สวดมนต์ในอาตมาภาพ จะได้นำหนังสือทุกๆ เล่ม ไปถวายในสถานที่ที่มีบุคคลต้องการเท่านั้น จึงได้รวบรวมทำหนังสือจำนวน 1,000 เล่ม โดยจะสั่งอย่างละ 100 เล่ม/พระสูตร รวมถวายทานหนังสือเพื่อเป็นธรรมทาน 1,000 เล่ม พร้อมลงรายนามเจ้าภาพผู้ถวายทั้งหมดยอด 40,000 บาท ขณะนี้กำลังรวบรวมแล้วได้ 9,320 บาท ยังขาดอีก 30,680 บาท
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : พระวชิรธีรธรรม เตชธม


สะพานบุญหนังสือสวดมนต์


• รวมเพลงธรรมะ ปาน ธนพร ชุดที่ ๒

• นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร

• เหตุห้ามภิกษุมิให้ดื่มสุรา (สุราปานชาดก)

• อธิบายฐานของจิต #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava 31ตค.2564

• กรรม...เิกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ

• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย