บุญด่วน สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ถวายพระกัมมัฏฐานในป่า และปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานในป่า

 phraedhammajak    30 ต.ค. 2560

บุญด่วน สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ถวายพระกัมมัฏฐานในป่า และปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานในป่า งบประมาณ 25,000 บาท (สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) 15,000 บาท + ปรับปรุงห้องพักกัมมัฏฐาน 10,000 บาท ) เนื่องจากช่วงออกพรรษา พระภิกษุผู้ใคร่ในธรรม มีเจตนาจะหาที่พักปลีกวิเวก เจริญสมาธิภาวนาในที่สงัดเงียบ ทางสำนักแพร่ธรรมจักรอยากจะสนับสนุนทาน จึงได้ปาวรณาจะทำห้องน้ำ-ห้องส้วมให้ท่าน และปรับปรุงห้องพักให้มิดชิดกันยุงให้เหมาะสมแก่การภาวนาไม่ให้ท่านต้องลำบากมากนัก จึงได้ประกาศแจ้งข่าวบุญกับญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันสนับสนุนพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยใช้งบประมาณไม่ได้สูงเกินไปทำแบบง่าย ๆ แต่พระบ้านนอกเงิน 25,000 ก็ถือว่ามากอยู่ ขอเชิญท่านมีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา เจริญพร
เชิญติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ
สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 phraedhammajak@hotmail.co.th
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
หากท่านร่วมบุญเข้ามากรุณาแจ้งให้ทางสำนักทราบด้วย จะทางข้อความ หรือโทรศัพย์ หรือตามช่องทางที่ท่านสะดวก สาธุ
อานิสงส์การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัด
ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทาน สร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดรได้ถึง ๔๐ กัลป ปรากฎความในชาดกดังนี้
......ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัปบุรุษเหล่านี้ ๘ อย่าง คือ
๑. ให้ของที่สะอาด
๒. ให้ของประณีต
๓. ให้ถูกกาล
๔. ให้ของที่สมควร
๕. เลือกให้
๖. ให้เสมอ ๆ
๗. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส
๘. ครั้นให้แล้วปลื้มใจ สัปปุริสทาน
ทานทั้ง ๘ อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา
ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีอยู่ในที่ใกล้ ๆ นครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นมีพระยาองค์หนึ่ง ชื่อ มหานามะ เอาธูปประทีปคันธรสของหอม แล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิด ก็จักมีอานิสงส์อย่างใด พระเจ้าข้า “ภควา”
อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) ได้อานิสงส์ถึง ๔๐ กัลป
สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญอาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า
อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือ จะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตาไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใด ๆ ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้ว ก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับ จนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลก ก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพีแล้วก็จักได้บารมีแก่กล้า ก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลง สมเด็จพระเจ้ามหานามะ ก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึงโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ปรับปรุงห้องพัก ด้วยการติดมุ้งและทำประตูให้ท่าน


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• 175(25/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• "เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ" (สมเด็จพระสังฆราชฯ)

• รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• 189(11/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย