ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไผ่เหลือง รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ (ปีนี้บรรพชา ๒ รุ่น เนื่องจากมีกุลบุตรผู้มีศรัทธาจำนวนมากอยากจะบวชที่วัดไผ่เหลือง)

 ooh3939    15 เม.ย. 2560

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไผ่เหลือง รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐
(ปีนี้บรรพชา ๒ รุ่น เนื่องจากมีกุลบุตรผู้มีศรัทธาจำนวนมากอยากจะบวชที่วัดไผ่เหลือง) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไผ่เหลือง รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ (ปีนี้บรรพชา ๒ รุ่น เนื่องจากมีกุลบุตรผู้มีศรัทธาจำนวนมากอยากจะบวชที่วัดไผ่เหลือง)
• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• แม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

• นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี คบคนเลวย่อมเลวลง

• สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

• "หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย