มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เมตตาแสดงธรรมโดยพระปัญญา่นันทมุนี (พระอาจารย์สง่า สุภโร) วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศาลาปันมี

 textbaanaree    2 ต.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังธรรมทุกค่ำคืนวันพฤหัสฯ ในกิจกรรม "ปันธรรม ณ ปันมี" เพื่อเสริมสร้างสติ ปัญญา ศรัทธา และความพากเพียร บนหนทางแห่งความพ้นทุกข์

เมตตาแสดงธรรมโดย
โดย พระปัญญา่นันทมุนี (พระอาจารย์สง่า สุภโร)
วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
พระอาจารย์สง่าฯ ท่านได้ดำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และรับสนองงานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มีส่วนสำคัญยิ่งท่านหนึ่งในการก่อตั้งวัดปัญญานันทาราม เพื่อสร้างวัด สร้างคน สร้างเยาวชนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ศาลาปันมี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
baanaree.net
twitter.com/baanaree
facebook.com/baanareefoundation
(กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี)
  3,243 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย