แนะนำเว็บไซต์ โพธิยาลัย (ชมรมเผยแผ่พระธรรมตามพระไตรปิฏก)

 yajai    18 ธ.ค. 2553

http://www.bodhiyalai.org/


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• อาชีพขายเนื้อสัตว์ บาปมากหรือไม่?

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ความได้เฉพาะซึ่งปัญญาให้เกิดสุข

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• จำเพียงหัวใจของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติจนตายก็ไม่หมด

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย