งานปฏิบัติธรรมประจำปี

 ผู้มาเยือน  

งานปฏิบัติธรรมประจำปีสำนักปฏิบัติธรรมวัดจำนรรจ์
ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรขอเชิญชวนอุบาสก-อุบาสิกา
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม กรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี
สู่วิถีแห่งการปฏิบัติเพื่อตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่ ครั้งที่ ๖
ณ วัดจำนรรจ์ หมู่ ๙ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เสกคนให้เป็นพระ แจกธรรมะแทนเครื่องราง
สะสางความเห็นผิด ชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย เห็นภัยในวัฏฏสงสาร
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาธรรมวินัย
ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘๐-๗๐๘-๗๙๑๒ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,686


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย