อีก ๕๖ วันถึงงานปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ๒,๖๐๐ กองบุญ ๆละ ๒๐ บาท

 dham    7 ก.พ. 2555

ด้วยวัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ของทุก ๆ ปี เป็นเวลา ๕ วัน กับ ๔ คืน โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่ ๑๔ แล้ว
โดยการจัดงานปฏิบัติธรรมนี้ในแต่ละปีก็จะมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นทุกปีในปีที่ผ่านมาก็จำนวน ๑๔๓ คน ซึ่งก็จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทั้งส่วนที่เป็นงบประมาณค่าอาหาร และงบประมาณในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนั้นทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญร่วมบุญเพื่อเป็นทุนในการจัดงานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จำนวน ๒,๖๐๐ กองบุญ ๆ ละ ๒๐ บาท หรือจะมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพดังรายการต่อไปนี้>>
๑. ข้าวต้ม (เจ) ๔ มื้อ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. อาหาร (เจ) ๔ มื้อ ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
๓. น้ำปานะ ๑,๐๐๐ บาท
๔. ถวายกัณฑ์เทศน์ ๘ กัณฑ์ ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๕. ถวายค่าเดินทางแด่พระวิทยากร ๑๐ รูป ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
โดยท่านผู้ใจบุญสามารถร่วมบุญนี้ ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย” เลขบัญชี 545-0-14343-5ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498 E-mail : dhamsan4@gmail.com
  3,242 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย