มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

อะนากุลา จะ กัมมันตา

๏ จะทำงาน การใด ตั้งใจมั่น
อย่าผัดวัน ทำเล่น เช้า เย็น สาย
ไม่ทิ้งคา อากูล มากมูลมาย
เร่งคลี่คลาย ให้เสร็จ สำเร็จการ ๛

 

ว่าด้วยสาเหตุที่ทำให้งานคั่งค้างนั้นสรุปสาเหตุได้เพราะว่า

๑. ทำงานไม่ถูกกาล

๒. ทำงานไม่ถูกวิธี


๓. ไม่ยอมทำงาน

 

หลักการทำงานให้เสร็จลุล่วงมีดังนี้

๑. ฉันทะ คือมีความพอใจในงานที่ทำ


๒. วิริยะ คือมีความตั้งใจ พากเพียรในงานที่ทำ


๓. จิตตะ คือมีความเอาใจใส่ในงานที่ทำ


๔. วิมังสา คือมีการคิดพิจารณาทบทวนงานนั้นๆ

 
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย