มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ
สิปปัญจะ

๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพ
ควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักดิ์ศรี
มีบางคนจนอับกลับมั่งมี
ฉลาดดีมีศิลป์หากินพอ ๛

 

ศิลปะ คือสิ่งที่แสดงออกถึงความงดงาม และมีความสุนทรีย์ โดยลักษณะของมันมีดังนี้คือ

๑. มีความปราณีต

๒. ทำให้ของดูมีค่ามากขึ้น

๓. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

๔. ไม่ทำให้เกิดกามกำเริบ

๕. ไม่ทำให้เกิดความพยาบาท

๖. ไม่ทำให้เกิดความเบียดเบียน

 

ถ้าท่านอยากเป็นคนมีศิลปะ ควรต้องฝึกให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ในตัวคือ

 

๑. มีศรัทธาในความงดงามของสิ่งต่างๆ

๒. หมั่นสังเกตและพิจารณา

๓. มีความปราณีต อารมณ์ละเอียดอ่อน

๔. เป็นคนสุขุม มีความคิดสร้างสรรค์

 
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย