พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ ชนพาลเท่านั้นย่อมไม่สรรเสริญทาน


พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ
ชนพาลเท่านั้นย่อมไม่สรรเสริญทาน
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/132Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย