สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส ความสงัดของผู้สันโดษ ย่อมทำให้เกิดสุข
"สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส”

“ความสงัดของผู้สันโดษ ย่อมทำให้เกิดสุข”


พุทธศาสนสุภาษิต
/ อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 148 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย