ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ควรทำบุญอันนำความสุขมาให้
ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ
ควรทำบุญอันนำความสุขมาให้


พุทธศาสนสุภาษิต
/ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย/
 418 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย