ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 8

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 8


ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 8

รวมCD ชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( ปฏิจจสมุปบาท ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
02. ห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาท
03. เพราะมีภพ จึงมีชาติ
04. เพราะมีอุปาทาน จึงมีภพ
05. เพราะมึตัณหา จึงมีอุปาทาน
06. เพราะมีเวทนา จึงมีตัณหา
07. เพราะมีผัสสะ จึงมีเวทนา เพราะมีสฬายตนะ จึงมีผัสสะ
08. เพราะมีนามรูป จึงมีสฬายตนะ เพราะมีวิญญาน จึงมีนามรูป
09. เพราะมีสังขาร จึงมีวิญญาน
10. เพราะมีอวิชชา จึงมีสังขาร
11. การเกิดดับทางอายตนะ
12. สรุปปฏิจจสมุปบาท

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jca0aGNVWXQ

234


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย