โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเญว อตฺตานํ คนมีปัญญาทรามย่อมฆ่าตนเสียเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้โภคท
โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเญว อตฺตานํ
คนมีปัญญาทรามย่อมฆ่าตนเสียเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้โภคทรัพย์พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 174 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย