ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)
ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)


พุทธศาสนสุภาษิต
/ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย/
 419 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย