โย พาโล มญฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส ผู้ใดเป็นพาล แต่รู้สึกความที่ตนเป็นพาลได้ ผู้นั้นยังเป็นเห
"โย พาโล มญฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส"

ผู้ใดเป็นพาล แต่รู้สึกความที่ตนเป็นพาลได้
ผู้นั้นยังเป็นเหมือนกับบัญฑิตอยู่บ้าง เพราะเหตุที่รู้สึกตนนั้นพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 148 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย